Exelity månadsrapport – december 2023

Exelity månadsrapport – december 2023

Exelity avslutar året starkt med en nettoavkastning (efter avgifter) på +6,5% för december, och därmed är fonden upp 27% för helåret 2023. Exelitys strategi har bekräftats under året, där börsnedgångarna har parerats väl med endast två negativa avkastningsmånader under året (-1,6% och -0,5%).

Jag vill även passa på att presentera mig, Marlon Värnik, där jag tog över förvaltningen av Exelity efter sommaren. Med min bakgrund som aktieanalytiker under nästan sju år, lägger jag stort fokus på datadriven samt djup fundamental analys. Alphagenerering är core, där stor vikt läggs på att underliggande tracka utvecklingen hos bolaget i form av datapunkter, bolagsmöten, sitevisits, men även att träffa nyckelpersoner bland konkurrenter, leverantörer och upparbetade kontakter med sektorinsyn. Detta är en av flera faktorer till att utvecklingen har varit stark framför allt under det andra halvåret 2024, där Exelity är +18% sedan sommaren, trots en aktieexponering på endast cirka 44% i genomsnitt av AUM.

Precis som november (+8,2%), så drevs decemberutvecklingen av fondens noterade innehav där aktieportföljen noterades upp 10,2% för månaden. Aktieexponeringen som andel av den totala portföljen uppgick till 49%. De starkaste bidragarna till den noterade portföljen under månaden var Smart Eye och Vestum. Uppgången var dock bred bland portföljbolagen, där fondens tre största innehav (Smart Eye, CTT och Fortnox) nu utgör ca 19% av NAV.

Garanti och låneportföljen fortsätter att uppvisa stabil underliggande avkastning, och bidrog positivt med 1,9% till Exelitys avkastning för månaden. Vi fortsätter att överavkasta mot index, där till exempel OMX Small Cap PI stängde +5% för december och -6,5% för helåret 2023. Vi vill dock återigen påminna om att det inte finns någon relevant benchmark som matchar Exelitys unika profil. Vår målsättning är istället att leverera minst 10 % nettoavkastning per år, vilket vi har överavkastat med 17 procentenheter under 2023.

Våra kommande låneintäkter för de närmsta tolv månaderna motsvarande ca 6 % av fondens nuvarande tillgångsmassa (NAV), vilket utgör en bra bas för framtida stabil avkastning. Vår lånestock uppgår per slutet av november till 43% av NAV, en nivå vi är bekväma med och som väntas fortsätta ligga häromkring i närtid. Givet vår lånelimit på max 50% av NAV mot lån, ser vi begränsat utrymme att öka låneportföljen framgent. Under december signerade vi sex nya garantier, där garantiportföljen nu motsvarar 15% av NAV.

Med en väl diversifierad aktieportfölj, stabil lånestock och hög aktivitet på garantisidan, ser vi med spänning framemot 2024!

Ladda ned PDF version med statistik