Månadsrapport mars 2022 – SCF I

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för mars på 101,67. Det är en uppgång med 0,67 (0,6634%), det är en mycket bra månad.Inflöde för mars månad är 22 miljoner kronor stort tack för det. Nyutlåningen i mars är ca 53 miljoner kronor.

Vi kan glädjande meddela att vi äntligen fått betalt i en segdragen process där en personlig borgen till slut triggade återbetalningen när andra säkerheter fallerat. Det är anledningen till att NAV i mars studsade upp lite mer än förväntat. Det visar att våra rutiner för att återvinna utlånade medel fungerar och att vi har bra samarbetspartners som hjälper oss i dessa ärenden när så behövs.

Marknaden

Tillbaka till fundamentala faktorer som påverkar marknaderna.

Marknaden är cynisk och just nu så ser den Ukraina kriget som en lokal konflikt och inte ett geopolitiskt problem som börserna initialt diskonterade. Det är möjligen rätt kortsiktigt tänkt och andravågen av stigande energipriser samt livsmedelspriser är ju helt beroende av hur länge konflikten i Ukraina håller på.

Marknaden är som vanligt före centralbankerna när det gäller att prisa in kommande räntehöjningar se graf nedan. Det skall bli intressant att se om Ingves byter fot till höjningar redan i vår. All fakta talar för det utom hans tidigare beteende. Det som fram för allt riskerar en smäll om handling och retorik gör marknaden besviken är kronan. Den har återhämtat en hel del från tidigare i år men är rätt sårbar för negativa nyheter.

(källa Bloomberg)

Fonden har ingen direkt eller indirekt exponering mot Ryssland som vi känner till idag. Vi fortsätter att ha en tät dialog med våra låntagare om hur de påverkas av den rådande situationen. Vi har ju galopperande inflation, krig samt covid i kina att följa upp. Det ser dock bra ut som helhet.

Jämförelse

 

Jag kan inte låta bli att göra en jämförelse med en lång svensk obligationsfond sedan SCF I startade. Det är utmanade att motivera att lägga pengar i en statsobligationsfond när det finns andra alternativ som SCF I.

(källa Bloomberg)

IFRS 9

IFRS 9 reserveringar för mars månad kan ses i bilden under avkastningshistoriken nedan.

LTV visar hur stor belåningen är i förhållande till säkerhetens värde. Det vill säga i kategori 2 så ger det övervärden på aktuell värdering med 21 %. Den som är observant noterar att det är 21 % i mars och förra månaden 25 % det är nya lyft i bolag under Riddargatan. Det påverkar reserveringar och finns i NAV kursen.

I kategori 3 har exponeringen minskat till följd av återbetald skuld som nämnts ovan. Det ger lite extra till NAV för mars månad.

ESG

Finserve Nordic som är fondens AIF förvaltare har under 2020 anslutit bolaget till nätverket PRI, Principles for Responsible investment. Nätverket är fristående men stöds av FN och uppmuntrar investerare till ansvarsfulla investeringar genom att följa de principer som nätverket har utarbetat.

Finserve Nordic anser att integreringen av hållbarhetsrisker är en viktig del i fondernas investerings-processer. Hållbarhetsrisker definieras som miljö-, social-, eller bolagsstyrningsrelaterad omständighet som skulle kunna ha en betydande negativ inverkan på investeringarnas värde. Sociala aspekter omfattar t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling. Miljöaspekter är t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat. Bolagsstyrningsaspekter är t.ex. motverkande av korruption, aktieägarnas rättigheter och affärsetik

Alla fonder som ligger under Finserves förvaltning följer den ansvarsfulla investeringsprocess som är formaliserad i Finserves Policy för Integrering av hållbarhetsrisker. Policyn finnstillgänglig på bolagets hemsida https:// finserve.se/viktig-information/. Varje fonds hållbarhetspolicy finns tillgängliga på fondernas hemsidor.

Vi kan meddela att utifrån dagens hållbarhetskrav på fonder är Scandinavian Credit Fund I att betrakta som en ”ljusgrön” fond vilket är mycket bra. I Sverige har ca 30% av alla fonder ett betyg motsvarande ljusgrönt eller bättre.

När ni gör er analys av fonden skall ni främst titta på kreditrisken och likviditetsrisken i fonden. Är ni bekväma med den kreditrisk som fondens innehav genererar? Vidare så är tillgångarna illikvida och det kan ta lite tid att få tillbaka sin investering om många vill ta ut insatta medel samtidigt. Fonden har en låg marknadsrisk och har låg korrelation med andra tillgångsslag.

Vi betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar. Ifall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden där får ni bäst pris. Den officiella NAV kursen publiceras den första bankdagen varje månad, det som visas under månaden på NGM är inte, jag vill betona inte alltid den officiella NAV kursen, då det eventuellt kan ha omsatts fondandelar i andrahandsmarknaden till en annan kurs än officiellt NAV.

Dela inlägg