Månadsrapport mars 2022 – NFF

NAV kurs i mars blev 101,69 vilket ger en uppgång för månaden på 0,57 (0,5637%). Det är en stabil och bra månad, fonden taktar enligt plan.
Inflöde för mars månad är 23 miljoner kronor stort tack för det.

Marknaden
​Tillbaka till fundamentala faktorer som påverkar marknaderna.

Marknaden är cynisk och just nu så ser den Ukraina kriget som en lokal konflikt och inte ett geopolitiskt problem som börserna initialt diskonterade. Det är möjligen rätt kortsiktigt tänkt och andravågen av stigande energipriser samt livsmedelspriser är ju helt beroende av hur länge konflikten i Ukraina håller på.

Marknaden är som vanligt före centralbankerna när det gäller att prisa in kommande räntehöjningar se graf nedan. Det skall bli intressant att se om Ingves byter fot till höjningar redan i vår. All fakta talar för det utom hans tidigare beteende. Det som fram för allt riskerar en smäll om handling och retorik gör marknaden besviken är kronan. Den har återhämtat en hel del från tidigare i år men är rätt sårbar för negativa nyheter.

(källa Bloomberg)

​Fonden har ingen direkt eller indirekt exponering mot Ryssland som vi känner till idag. Vi fortsätter att ha en tät dialog med våra låntagare om hur de påverkas av den rådande situationen. Vi har ju galopperande inflation, krig samt covid i kina att följa upp. Det ser dock bra ut som helhet.

Jämförelse

Jag kan inte låta bli att göra en jämförelse med en lång svensk obligationsfond sedan NFF startade. Det är utmanade att motivera att lägga pengar i en statsobligationsfond när det finns andra alternativ som NFF.

(källa Bloomberg)

IFRS 9

​Reserveringarna i denna fond är mycket små därför gör vi ingen speciell tabell för detta.
Allt är i kategori 1 och fondens säkerheter är över 30 000 fakturor som är pantsatta till förmån för fonden. Dessa rullas på 30 till 90 dagar med kreditförsäkring både med och utan regress. Vidare finns en förmögenhetsförsäkring för en eventualitet om det skulle dyka upp falska fakturor.

Vi ser ljust på möjlighet till tillväxt för factoring 2022, vår samarbetspartner får fler och fler uppdrag och det är positivt. Lite smolk i bägaren är att konkurrensen ökar och därmed hårdnar prissättningen, jag tror därmed att vi landar närmar 6% 2022 än 7% som blev fallet 2021.

Nedan kan ni se fondens fördelning på branscher och andelen i portföljen på dessa:

ESG

Finserve Nordic som är fondens AIF förvaltare har under 2020 anslutit bolaget till nätverket PRI, Principles for Responsible investment. Nätverket är fristående men stöds av FN och uppmuntrar investerare till ansvarsfulla investeringar genom att följa de principer som nätverket har utarbetat.

Finserve Nordic anser att integreringen av hållbarhetsrisker är en viktig del i fondernas investerings-processer. Hållbarhetsrisker definieras som miljö-, social-, eller bolagsstyrningsrelaterad omständlig-het som skulle kunna ha en betydande negativ inverkan på investeringarnas värde.

Sociala aspekter omfattar t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling. Miljöaspekter är t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat. Bolagsstyrningsaspekter är t.ex. motverkande av korruption, aktieägarnas rättigheter och affärsetik

Alla fonder som ligger under Finserves förvaltning följer den ansvarsfulla investeringsprocess som är formaliserad i Finserves Policy för Integrering av hållbarhetsrisker. Policyn finnstillgänglig på bolagets hemsida https:// finserve.se/viktig-information/. Varje fonds hållbarhetspolicy finns tillgängliga på fondernas hemsidor

När ni gör er analys av fonden skall ni främst titta på kreditrisken och likviditetsrisken i fonden. Är ni bekväma med den kreditrisk som fondens innehav genererar? Vidare så är tillgångarna illikvida och det kan ta lite tid att få tillbaka sin investering om många vill ta ut insatta medel samtidigt. Fonden har en låg marknadsrisk och har låg korrelation med andra tillgångsslag.

Vi betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar. Ifall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden där får ni bäst pris. Den officiella NAV kursen publiceras den första bankdagen varje månad, det som visas under månaden på NGM är inte, jag vill betona inte alltid den officiella NAV kursen, då det eventuellt kan ha omsatts fondandelar i andrahandsmarknaden till en annan kurs än officiellt NAV.

Dela inlägg