Månadsrapport maj 2022 – SCF I

Månadsrapport maj 2022 – SCF I

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för maj på 102,69. Det är en uppgång med 0,37 (0,3616%), det är en månad som är lite svagare än förväntat.

Inflöde för maj månad är 31 miljoner kronor stort tack för det.

Nyutlåningen i maj är ca 30 miljoner kronor.

Orsaken till den något svagare NAV kursen är att vi har skrivit ner den förväntade återvinningen i konkursboet för Trinitas. Vi hade tidigare indikationer på att vår återvinning kunde bli ca 6 miljoner kronor nu har vi efter dialog med konkursförvaltaren justerat det till 2 miljoner kronor, det är skillnaden mellan en ok månad och det vi redovisar i maj. Det finns alltså i praktiken ingen nedsida kvar där, dock fortsätter processen mot arrangören av obligationen och utfallet av den får vi se. Information om den utvecklingen ber jag att få återkomma om.

Fonden ligger fortfarande och taktar på plus 6 % i årstakt.

Ett av våra portföljbolag Vimab AB har förvärvats av Headsent AB som är noterat på First North. Affären blir slutgiltigt klar när den godkänts av Headsent´s aktieägare på en extra bolagsstämma. Vi kan inte ta upp någon eventuell kursvinst förrän det är klart och affären genomförd. Det finns en pressrelease från Headsent att tillgå i marknaden för den intresserade.

Våra utlåningsobjekt klarar sig fortfarande bra givet den information vi besitter i dagsläget, vi följer givetvis alla bolag lika noggrant som under covid. Vi fortsätter med arbetet för att avveckla bolag som vi pantrealiserat och jag återkommer när jag kan avslöja mer om detta.

Givet den situation marknaden befinner sig i så blir ”cash” svårare att uppbringa. Vi får nu förfrågningar från stora fina bolag som annars skulle kunna resa kapital på obligationsmarknaden. Det är alltså en säljares marknad för den som har likviditet. Det går att ta bra betalt för nyutlåning nu.

Marknaden

Det känns lite tjatigt att skriva om inflation, centralbankspolitik och kriget i Ukraina. Det är dock de faktorer som påverkar marknaden direkt eller indirekt nu och för lång tid framöver.

Bilden nedan visar aggregerade prognoser från ett tjugotal banker som gör makroprognoser på Sverige.

Det som sticker ut är hur snabbt de tror att inflationen faller tillbaka samt den förstärkning av kronan som syns i prognosen. Riksbanken kommer förvisso höja

räntan och räntemarknadens prognos ligger högre än ekonomernas. Dock förutsätter en så stor kronförstärkning stigande börser eller åtminstone att det lugnar ner sig på marknaden och så kanske sker men jag tror personligen tidigast 2023 och då kanske andra halvan.

Vi behöver se att ökningstakten i prishöjningarna avtar, kriget i Ukraina är slut eller vapenvila samt att centralbankerna höjt klart. Jag vidhåller att det kommer vara oroligt på marknaderna en bra bit in på 2023.


Källa: Bloomberg

Jämförelse

Nedan ser ni SCF I och dess avkastning sedan start i jämförelse med en lång obligationsfond. En lång obligationsfond kan du avyttra på dagen men du får knappast en intressant avkastning om du jämför med SCF I sedan dess start. Det ser bra ut att kunna presentera en kurva som har gett en stadig och konsistent avkastning.