Månadsrapport maj 2022 – SCF I

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för maj på 102,69. Det är en uppgång med 0,37 (0,3616%), det är en månad som är lite svagare än förväntat.

Inflöde för maj månad är 31 miljoner kronor stort tack för det.

Nyutlåningen i maj är ca 30 miljoner kronor.

Orsaken till den något svagare NAV kursen är att vi har skrivit ner den förväntade återvinningen i konkursboet för Trinitas. Vi hade tidigare indikationer på att vår återvinning kunde bli ca 6 miljoner kronor nu har vi efter dialog med konkursförvaltaren justerat det till 2 miljoner kronor, det är skillnaden mellan en ok månad och det vi redovisar i maj. Det finns alltså i praktiken ingen nedsida kvar där, dock fortsätter processen mot arrangören av obligationen och utfallet av den får vi se. Information om den utvecklingen ber jag att få återkomma om.

Fonden ligger fortfarande och taktar på plus 6 % i årstakt.

Ett av våra portföljbolag Vimab AB har förvärvats av Headsent AB som är noterat på First North. Affären blir slutgiltigt klar när den godkänts av Headsent´s aktieägare på en extra bolagsstämma. Vi kan inte ta upp någon eventuell kursvinst förrän det är klart och affären genomförd. Det finns en pressrelease från Headsent att tillgå i marknaden för den intresserade.

Våra utlåningsobjekt klarar sig fortfarande bra givet den information vi besitter i dagsläget, vi följer givetvis alla bolag lika noggrant som under covid. Vi fortsätter med arbetet för att avveckla bolag som vi pantrealiserat och jag återkommer när jag kan avslöja mer om detta.

Givet den situation marknaden befinner sig i så blir ”cash” svårare att uppbringa. Vi får nu förfrågningar från stora fina bolag som annars skulle kunna resa kapital på obligationsmarknaden. Det är alltså en säljares marknad för den som har likviditet. Det går att ta bra betalt för nyutlåning nu.

Marknaden

Det känns lite tjatigt att skriva om inflation, centralbankspolitik och kriget i Ukraina. Det är dock de faktorer som påverkar marknaden direkt eller indirekt nu och för lång tid framöver.

Bilden nedan visar aggregerade prognoser från ett tjugotal banker som gör makroprognoser på Sverige.

Det som sticker ut är hur snabbt de tror att inflationen faller tillbaka samt den förstärkning av kronan som syns i prognosen. Riksbanken kommer förvisso höja

räntan och räntemarknadens prognos ligger högre än ekonomernas. Dock förutsätter en så stor kronförstärkning stigande börser eller åtminstone att det lugnar ner sig på marknaden och så kanske sker men jag tror personligen tidigast 2023 och då kanske andra halvan.

Vi behöver se att ökningstakten i prishöjningarna avtar, kriget i Ukraina är slut eller vapenvila samt att centralbankerna höjt klart. Jag vidhåller att det kommer vara oroligt på marknaderna en bra bit in på 2023.

Källa: Bloomberg

Jämförelse

Nedan ser ni SCF I och dess avkastning sedan start i jämförelse med en lång obligationsfond. En lång obligationsfond kan du avyttra på dagen men du får knappast en intressant avkastning om du jämför med SCF I sedan dess start. Det ser bra ut att kunna presentera en kurva som har gett en stadig och konsistent avkastning.

Källa: Bloomberg

IFRS 9

 ​

 ​LTV visar hur stor exponeringen är i förhållande till säkerhetens värde. Det vill säga i kategori 2 så ger det övervärden på aktuell värdering med 21%.

I kategori 3 har reserveringarna minskat avsevärt, dock har priset på tillgångarna skrivits ned enligt ”fair value” principen och det ger en lika stor effekt som minskningen av reserveringarna. Detta har gjorts i samråd med revisorerna och ger en bättre bild av exponeringen i kategori 3.

ESG
Finserve Nordic som är fondens AIF förvaltare har under 2020 anslutit bolaget till nätverket PRI, Principles for Responsible investment. Nätverket är fristående men stöds av FN och uppmuntrar investerare till ansvarsfulla investeringar genom att följa de principer som nätverket har utarbetat.

Finserve Nordic anser att integreringen av hållbarhetsrisker är en viktig del i fondernas investerings-processer. Hållbarhetsrisker definieras som miljö-, social-, eller bolagsstyrningsrelaterad omständlig-het som skulle kunna ha en betydande negativ inverkan på investeringarnas värde.
Sociala aspekter omfattar t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling. Miljöaspekter är t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat. Bolagsstyrningsaspekter är t.ex. motverkande av korruption, aktieägarnas rättigheter och affärsetik

Alla fonder som ligger under Finserves förvaltning följer den ansvarsfulla investeringsprocess som är formaliserad i Finserves Policy för Integrering av hållbarhetsrisker. Policyn finnstillgänglig på bolagets hemsida https:// finserve.se/viktig-information/. Varje fonds hållbarhetspolicy finns tillgängliga på fondernas hemsidor.

Vi kan meddela att utifrån dagens hållbarhetskrav på fonder är Scandinavian Credit Fund I att betrakta som en ”ljusgrön” fond vilket är mycket bra. I Sverige har ca 30% av alla fonder ett betyg motsvarande ljusgrönt eller bättre.

När ni gör er analys av fonden skall ni främst titta på kreditrisken och likviditetsrisken i fonden. Är ni bekväma med den kreditrisk som fondens innehav genererar? Vidare så är tillgångarna illikvida och det kan ta lite tid att få tillbaka sin investering om många vill ta ut insatta medel samtidigt. Fonden har en låg marknadsrisk och har låg korrelation med andra tillgångsslag.
Vi betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar.

Ifall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden där får ni bäst pris. Den officiella NAV kursen publiceras den första bankdagen varje månad, det som visas under månaden på NGM är inte, jag vill betona inte alltid den officiella NAV kursen, då det eventuellt kan ha omsatts fondandelar i andrahandsmarknaden till en annan kurs än officiellt NAV.

Dela inlägg