Innovativ
och fokuserad
förvaltning

Hem för Scandinavian Credit Fund I, Nordic Factoring Fund, Global Security Fund och flera andra spännande fonder

Prenumerera på vårt månadsbrev

Senaste inläggen

6305

SCFI månadsrapport – april 2023

​Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för april om 100,86. Det är en uppgång med 0,22 %. Fonden har inte haft någon nyutlåning under april däremot…
6303

Exelity månadsrapport – april 2023

Nettoavkastningen för Exelity under april månad uppgick till +0,1 %, vilket innebär att nettoavkastningen hittills i år summerar till totalt +5,3 %, att jämföra med målsättningen om minst 10% årligen….
6302

Global Security Fund månadsrapport – april 2023

Fonden utvecklades negativt under april månad, -2,3 %, främst mot bakgrund av oro för svagare guidance framåt för IT-bolag och försvarsbolag. Bland negativa bidrag märktes Teledyne, Science Applications och SAAB…
6285

Global Security Fund månadsrapport – mars 2023

Mars var en stark månad för teknologi, vilket tydligt gynnade fondens exponering mot cybersäkerhet. Bland innehav som utvecklades väl fanns Microsoft, Intel och Crowdstrike. Försvarssektorn presterade som sektor något negativt…

Vårt erbjudande

Finserve erbjuder en hemvist och fondhotell för förvaltare och fonder för såväl UCITS- och AIF-fonder som diskretionär portföljförvaltning. Erbjudandet gäller både för fonder med hemvist i Sverige som fonder inom EU.

Läs mer

Våra fonder

Scandinavian Credit Fund I

AIF-fond som erbjuder kortfristig direktutlåning till mindre och medelstora företag som behöver finansiera någon form av expansion, investering, omstrukturering, refinansiering, generationsfinansiering eller säsongsmässiga behov. Fondens utlåningsobjekt återfinns i första hand i Skandinavien.

Läs mer

Nordic Factoring Fund

En unik AIF fond där man genom en investering i fonden får exponering mot primärt den nordiska marknaden för factoringlån

Läs mer

Global Security Fund

En global aktiefond som investerar i noterade bolag inom försvars- respektive säkerhetsindustrierna

Läs mer

Exelity

En fond som kombinerar investeringar i aktier och vad vi kallar för finansiella transaktioner

Läs mer

Global Technology Fund

Investerar i teknologibolag utifrån 4-5 stora tekniktrender. För närvarande är fonden exponerad mot gaming, IT-säkerhet, molntjänster och halvledare.

Läs mer

Thyra Hedge Fund

Thyra Hedge Fund är en koncentrerad aktiebaserad long/short UCITS fond med globalt fokus inom framförallt teknologisektorn.
Fonden investerar i mellan 20-30 bolag och söker kontinuerligt eftersträva marknadsneutralitet genom att fonden innehar korta positioner i enskilda aktier samt använder indexterminer för att också skydda fondens tillgångar.

Läs mer
Se allt

Kredit och räntefonder

Aktiefonder

Partnerfonder

Tillstånd och interna regelverk

Fond- och kapitalförvaltning är tillståndspliktig verksamhet som omgärdas av många regler för att säkerställa högsta möjliga skydd för kunder och för att upprätthålla förtroendet för branschen och Finserve. Finserve har ett stort antal olika interna instruktioner och andra dokument som styr verksamheten. Finserve uppdaterar dessa löpande för att säkerställa att de är aktuella och ändamålsenliga, samt publicerar centrala dokument som alla kan ta del av. Finserve står under tillsyn av Finansinspektionen.

Viktig information

Tjänster och fondtyper

Finserve erbjuder en möjlighet att förvalta UCITS och AIF-fonder samt diskretionära portföljer via bolaget, oavsett om en fond har sin hemvist i Sverige eller inom EU. Vi erbjuder ett kostnadseffektivt alternativ samt en stabil organisatorisk plattform avseende risk, compliance och revision.

Viktig information

Hållbarhet

Hållbarhetsrisker är en miljö-, social-, eller bolagsstyrningsrelaterad omständighet som skulle kunna ha en betydande negativ inverkan på investeringens utveckling och värde. För oss innebär därför en ansvarsfull investering, oavsett förvaltningsprofil, en som utöver ekonomisk avkastning också tar hänsyn till de förknippade hållbarhetsriskerna. Därför är hållbarhetsrisker integrerade i alla våra fonders investeringsbeslutsprocesser.

Hållbarhet