Innovativ
och fokuserad
förvaltning

Prenumerera på vårt månadsbrev

Senaste inläggen

6239

SCFI månadsrapport – februari 2023

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för februari om 100,45. Det är en uppgång med 0,28 %. Fonden har inte haft någon nyutlåning under februari däremot…
6237

Exelity månadsrapport – februari 2023

Nettoavkastningen för Exelity under februari månad uppgick till +0,6 %. Avkastningen hittills i år summerar därmed till 3,8 %, vilket kan jämföras med målsättningen att nå minst 10 % per…
6213

Global Esports Fund månadsrapport – januari 2023

Spelefterfrågan fortfarande svag och stora titlar dominerar fortfarande Spel – NPD-siffror visade att den amerikanska spelmarknaden fortsatte att kämpa i december med spelmjukvara ned 1 % år/år medan hårdvaruutgifterna ökade…

Vårt erbjudande

Finserve erbjuder en hemvist och fondhotell för förvaltare och fonder för såväl UCITS- och AIF-fonder som diskretionär portföljförvaltning. Erbjudandet gäller både för fonder med hemvist i Sverige som fonder inom EU.

Läs mer

Scandinavian Credit Fund I

AIF-fond som erbjuder kortfristig direktutlåning till mindre och medelstora företag som behöver finansiera någon form av expansion, investering, omstrukturering, refinansiering, generationsfinansiering eller säsongsmässiga behov. Fondens utlåningsobjekt återfinns i första hand i Skandinavien.

Läs mer

Nordic Factoring Fund

En unik AIF fond där man genom en investering i fonden får exponering mot primärt den nordiska marknaden för factoringlån

Läs mer

Global Security Fund

En global aktiefond som investerar i noterade bolag inom försvars- respektive säkerhetsindustrierna

Läs mer

Exelity

En fond som kombinerar investeringar i aktier och vad vi kallar för finansiella transaktioner

Läs mer

Global Technology Fund

Investerar i teknologibolag utifrån 4-5 stora tekniktrender. För närvarande är fonden exponerad mot gaming, IT-säkerhet, molntjänster och halvledare.

Läs mer

Thyra Hedge Fund

Thyra Hedge Fund är en koncentrerad aktiebaserad long/short UCITS fond med globalt fokus inom framförallt teknologisektorn.
Fonden investerar i mellan 20-30 bolag och söker kontinuerligt eftersträva marknadsneutralitet genom att fonden innehar korta positioner i enskilda aktier samt använder indexterminer för att också skydda fondens tillgångar.

Läs mer
Se allt

Kredit och räntefonder

Aktiefonder

Partnerfonder

Struktur och kontroll

Fond- och kapitalförvaltning omgärdas av många regler för att säkerställa högsta möjliga skydd för kunder och för att upprätthålla förtroendet för branschen och Finserve. Finserve har ett stort antal olika interna instruktioner och andra dokument som styr verksamheten. Finserve uppdaterar dessa löpande för att säkerställa att de är aktuella och ändamålsenliga, samt publicerar centrala dokument som alla kan ta del av. Finserve står under tillsyn av Finansinspektionen.

Läs mer

Tillstånd och fondtyper

Finserve erbjuder en möjlighet att förvalta UCITS och AIF-fonder samt diskretionära portföljer via bolaget, oavsett om en fond har sin hemvist i Sverige eller inom EU. Vi erbjuder ett kostnadseffektivt alternativ samt en stabil organisatorisk plattform avseende risk, compliance och revision.

Läs mer

Hållbarhet

Hållbarhetsrisker är en miljö-, social-, eller bolagsstyrningsrelaterad omständighet som skulle kunna ha en betydande negativ inverkan på investeringens utveckling och värde. För oss innebär därför en ansvarsfull investering, oavsett förvaltningsprofil, en som utöver ekonomisk avkastning också tar hänsyn till de förknippade hållbarhetsriskerna. Därför är hållbarhetsrisker integrerade i alla våra fonders investeringsbeslutsprocesser.

Läs mer