SCFI månadsrapport – juli 2023

SCFI månadsrapport – juli 2023

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för juli om 83,08. Det är en nedgång med 10,21 %. Justerat för utbetalningen på 250 MSEK var nedgången 0,20%.

Fonden har inte haft någon nyutlåning under juni däremot har ett lyft genomförts på redan beviljade krediter motsvarande cirka 2,6 miljoner kronor.

Utbetalningen på 250 MSEK påverkade NAVet med 10,01%. I övrigt ökade reserveringarna något för en kredit samt några pantrealiserade fastigheter.

Marknaden och ekonomin
Som väntat höjdes styrräntan både i EU och USA i juli. Inflationen börjar bromsa upp i USA och har nu sjunkit till 3%. I Europa är inflationen fortsatt hög, 5,3% i juli. Den svenska kronan har försvagats ytterligare under den gångna månaden och begränsar Riksbankens utrymme.

Fastighetsbolagens problem med refinansiering av utestående obligationer är och kommer att vara ett ansträngning på de finansiella marknaderna de närmsta två åren. Den begränsade tillgången på riskkapital kommer att verka hämmande på sektor framgent.

De europiska producentpriserna har fallit tillbaka till 2021 års nivå. Detta indikerar en svagare konjunktur men även att inflationen kommer ned. Energipriserna blir en avgörande faktor för inflationen under hösten. Det var under augusti förra året som priserna nådde rekordnivåer. Gaslagren är dock välfylld i år vilket torde medföra en lugnare utveckling i år. De nedstängda tyska kärnkraftverken medför ytterligare en utmaning.
Kontraktionen av konsumentutrymme är betydande i och med det högre ränteläget och inflationen. Detta kommer att leda till lägre efterfrågan och därmed en svagare konjunktur. Vilket bör medföra att räntehöjningsfasen är över.

IFRS 9
Riskerna i marknaderna fortsätter öka och fonden har ökat reserveringarna under månaden. Fonden ser speciellt ett tryck mot räntekänsliga bolag. Fonden bedömer att marknadsutvecklingen fortsatt är negativ, vilket ökar risken och därmed även reserveringarna.

Utbetalning
Utbetalningar sker via Euroclear såsom återbetalning av kapital. Någon källskatt dras därför inte. Beskattning av andelarna görs enligt gällande realisationsvinst beskattning.

Utbetalning sker då fonden har ackumulerat tillräckligt med kontanta medel för att utbetalningen skall vara meningsfull. Detta eftersom utbetalningarna är förknippade med administrativt arbete samt kostnader.
Avstämningsdag för utbetalningar kommer framgent att ske fem arbetsdagar före den sista arbetsdagen i månaden. Utbetalningen verkställs på den sista arbetsdagen i månaden. Vilket även är avstämningsdag för NAVet.

Betalningen betalas ut pro rata till Fondens andelsägare. Mer information om utbetalningen kommuniceras på Fondens hemsida: www.finserve.se/fonder/kredit-rantefonder/scandinavian-credit-fund-i/

Till följd av stängningen har fonden upprättat en enskild sida för FAQ (frequently asked questions). Frågor och svar uppdateras löpande och i takt med att nya frågor inkommer Fonden inom 2-3 bankdagar.

Läs mer