Månadsrapport januari 2022 – NFF

Månadsrapport januari 2022 – NFF

NAV kurs i januari blev 100,60 vilket ger en uppgång för månaden på 0,60 (0,60 %). Det är en bra månad.

Inflöde på 71 miljoner kronor stort tack för det.

Marknaden  

Nu ser marknaden vad vi i detta månadsbrev har flaggat för sedan 2020, om man öser pengar över världen så går priserna upp så småningom.

Frågan är om inflationen tillfällig eller inte?

Jag tror att ett antal centralbankschefer börjar inse att så inte är fallet.

FED kommer höja räntan med 75 till 125 bp 2022 det är avsevärt mycket mer än vad marknaden trodde före jul. Bank of England och Norges bank flaggar också för höjningar 2022.

Jag förstår inte att Riksbanken är så säker på att inflationen är temporär när fackföreningarna börjar flagga för kompensation och bönderna lider av priset på diesel samt gödsel. Till detta har vi bristen på halvledare och fraktkostnader som skenar iväg. Marknadens dom är tydlig, kronan har försvagats kraftigt sedan slutet av 2021 och det i sig driver på importerad inflation. Jag anser att tidiga räntehöjningar gör att antalet kan begränsas och jag hoppas att Riksbanken tittar ut i verkligheten. Det är dags att flagga för höjningar 2022.

Nedan kan ni se vad som är inprisat i marknaden av olika centralbanker runt om i världen. Ni kan se att marknaden räknar med 50 bp höjning i Sverige 2022 dock har inte Riksbanken flaggat för det ännu.

En bild som visar text, poängtavla Automatiskt genererad beskrivning
(källa: Bloomberg)

Inflationen i kombination med oron i Ukraina och Rysslands agerande gör att riskfyllda tillgångar har haft det jobbigt en tid. Ni kan se detta i VIX index som är ett mått på volatiliteten på amerikanska börser. Det lär fortsätta tills det blir en tydligare bild av vad centralbankerna har för avsikt att göra framöver och en lösning i Ukraina har nåtts. När det blåser snålt finns det bland annat ett alternativ i SCF I eller Nordic Factoring fund att ha i botten på portföljen, de agerar stötdämpare när aktieinvesteringarna rör sig kraftigt upp och ner.

Ni ger upp viss likviditet och i gengäld får ni stabilitet.


​(källa: Bloomberg)

Finserve Nordic som är fondens AIF förvaltare har under 2020 anslutit bolaget till nätverket PRI, Principles for Responsible investment. Nätverket är fristående men stöds av FN och uppmuntrar investerare till ansvarsfulla investeringar genom att följa de principer som nätverket har utarbetat.

Finserve Nordic anser att integreringen av hållbarhetsrisker är en viktig del i fondernas investerings-processer. Hållbarhetsrisker definieras som miljö-, social-, eller bolagsstyrningsrelaterad omständlig-het som skulle kunna ha en betydande negativ inverkan på investeringarnas värde.

Sociala aspekter omfattar t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling. Miljöaspekter är t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat. Bolagsstyrningsaspekter är t.ex. motverkande av korruption, aktieägarnas rättigheter och affärsetik

Alla fonder som ligger under Finserves förvaltning följer den ansvarsfulla investeringsprocess som är formaliserad i Finserves Policy för Integrering av hållbarhetsrisker. Policyn finnstillgänglig på bolagets hemsida https:// finserve.se/viktig-information/. Varje fonds hållbarhetspolicy finns tillgängliga på fondernas hemsidor.

När ni gör er analys av fonden skall ni främst titta på kreditrisken och likviditetsrisken i fonden. Är ni bekväma med den kreditrisk som fondens innehav genererar? Vidare så är tillgångarna illikvida och det kan ta lite tid att få tillbaka sin investering om många vill ta ut insatta medel samtidigt. Fonden har en låg marknadsrisk och har låg korrelation med andra tillgångsslag.

Vi betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar.

Ifall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden där får ni bäst pris.

Den officiella NAV kursen publiceras den första bankdagen varje månad, det som visas under månaden på NGM är inte, jag vill betona inte alltid den officiella NAV kursen, då det eventuellt kan ha omsatts fondandelar i andrahandsmarknaden till en annan kurs än officiellt NAV.