Global Security Fund månadsrapport – juni 2023

Global Security Fund månadsrapport – juni 2023

Finserve Global Security Fund presterade starkt under juni månad vilket drevs av den positiva utvecklingen inom försvars- och cybersäkerhetssektorerna. Båda sektorerna gynnades av robusta fundamentala faktorer och gynnsamma marknadstrender vilket bidrog till att vi kunde generera en avkastning på hela 7,3 %. Fonden är i skrivande stund upp 10 % för året och har dessutom gett ett annat och mer stabilt avkastningsmönster än aktiemarknaden generellt. Det är vi nöjda med och det ger ett diversifieringsvärde för våra investerare.

Försvarssektorn fortsätter att vara en stabil investering med starka tillväxtprognoser, till stor del tack vare ökande försvarsbudgetar globalt. När oron för skuldtaket i USA dessutom är borta och försvarsbudgeten prioriteras i USA är det positivt för den stora andelen amerikanska bolag vi har i portföljen. Vi har lyckats dra nytta av dessa trender genom att investera i företag som uppvisar stark tillväxtpotential och robusta affärsmodeller.

Teknologiaktierna fortsatte också uppåt och Nasdaq 100 hade sitt bästa första halvår någonsin. Marknadens stora förväntningar på effekterna och kraften hos generativ artificiell intelligens har genom ett mindre antal bolag drivit marknaden kraftigt uppåt för året. Inom fonden har vi en gynnsam positionering för AI:s utveckling med aktier i företag som Intel och Microsoft vilka båda drar stor nytta av denna trend. Intel avslöjade nyligen detaljer om ett AI-chip som de planerar att lansera 2025 vilket markerar en potentiell strategisk förändring för att konkurrera med NVIDIA och AMD.

Cybersäkerhetsbranschen har också bidragit till AI:s framfart på börsen. Företag inom denna sektor kan utnyttja stora produktivitetsökningar genom AI-drivna automatiseringslösningar. Det uppskattas att mellan 20 % och 40 % av en säkerhetsanalytikers tid kan automatiseras med hjälp av AI vilket motsvarar en potentiell kostnadsbesparing på omkring 100 miljarder dollar. Bedömningen generellt är att det är de stora globala bolagen som kommer att dra mest nytta av AI och det bedömer vi även gäller inom cybersäkerhet. Det förväntas att en stor del av tillväxten kommer att tillfalla ett fåtal utvalda företag. Fondens innehav Palo Alto, Microsoft och CrowdStrike tillhör de troliga vinnarna. Under juni månad ökade Palo Altos aktiekurs med hela 20 %. Denna positiva utveckling i användningen av AI är särskilt välkommen när branschen samtidigt brottas med en möjlig arbetskraftsbrist på upp till 3,4 miljoner personer. Utvecklingen av AI kan också leda till stora kostnadsbesparingar över tid vilket i sin tur kan ge förbättrade kassaflöden vilket prioriteras högt av investerare idag och speglas i aktieutvecklingen. Att lyckas med investeringar och implementering av AI blir väldigt viktigt för bolagens konkurrenskraft.

Fonden har en positiv exponering mot teknologi och AI som vi bedömer skapa goda positiva förutsättningar framåt, men samtidigt är den inte för stor om vi ser en nedgång i optimism och ett annat marknadssentiment och behöver i ett sådant läge inte slå för hårt mot fonden. Utvecklingen inom tekniksektorn och artificiell intelligens visar på en ökad marknadsoptimism men marknadssentimentet kan också utvecklas negativt snabbt trots potentialen inom teknologi och AI.

Vi ser teknik, AI och cybersäkerhet som en del i en pågående megatrend i världen och det är framför allt den vi försöker exponera fonden och dess investerare för.
Den megatrend fonden fångar är en ökad geopolitisk spänning och konkurrens mellan supermakter och block som gör att ekonomi, global handel och konkurrens inom teknologi och rymd ökar som följd.
Trots negativa effekter för samhället i stort leder den dock till stora följdinvesteringar däribland försvar och cybersäkerhet men också en kapprustning inom rymd och stora investeringar i energi och infrastruktur för att öka motståndskraften och minska sitt externa beroende utanför väl etablerade samarbeten, som till exempel mellan USA och Europa eller USA och Japan. Fondens ambition är att investera i de bolag som är bäst positionerade för att dra nytta av dessa trender och effekter, då vi anser de kan ge god relativ avkastning i jämförelse med börsen generellt. Dessutom sänker de risken i en portfölj och kan ge positiv avkastning när börsen generellt går dåligt.

Makroekonomiskt kommer det en hel del data denna vecka däribland inköpschefsindex samt jobb- och lönedata från USA som är så viktig och har hållit emot väl och bidrar till att FED återigen signalerar kommande räntehöjningar. Börsen kommer sannolikt kortsiktigt att svänga som följd av makroekonomisk utveckling men vi bedömer att fonden har en exponering som är gynnsam och kan ge god avkastning över tid för dess investerare.

Mycket glädjande för fonden är att Sveriges tidigare arméchef, Karl Engelbrektson har valt att ansluta till fonden som partner och Head of Advisory Board. Karl har en unik kunskap om global säkerhet som kommer vara till stor nytta i förvaltningen av fonden. Det här ger oss ytterligare förutsättningar att positionera oss rätt inom försvar och säkerhet och förstå de långsiktiga trenderna inom sektorerna.

Läs mer