SCFI månadsrapport – augusti 2023

SCFI månadsrapport – augusti 2023

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för augusti om 79,94. Det är en nedgång med 3,40 %.

Fondens nedgång förklaras uteslutande av en negativ utveckling för Scooper, då en nedskrivning på knappt 100 miljoner kronor gjordes under månaden. Inga utbetalningar till andelsägare har genomförts under månaden.

Fonden har inte haft någon nyutlåning under augusti däremot har ett lyft genomförts på redan beviljade krediter motsvarande cirka 4 miljoner kronor. Under månaden avyttrades en derivatprodukt för cirka 13 miljoner kronor.

Pantrealiserade tillgångar
Fonden har pantrealiserat krediter motsvarande cirka 60 procent av nuvarande NAV. Panter är sådana säkerheter som fonden tar när lån ingås och har som syfte att skydda fonden som långivare när utställda krediter inte kan betalas enligt plan. Panterna är upptagna i NAV:et till dess bedömda marknadsvärden.

Företagsledningen i det norska låneföremedlingsföretaget Scooper reviderade ned sin prognos för 2023 under augusti. Detta medförde att fonden justerade ned det bedömda marknadsvärdet med knappt 100 miljoner kronor. Affärsmodellen har drabbats negativt av de snabbt stigande marknadsräntorna, varför intjäningen har sjunkit. Bolaget har därför beslutat om en strategiändring från tillväxtfokus till kassaflödesfokus.

Den danska eldistributören Blue Energy har drabbats negativt av en hård priskonkurrens och har förlorat kunder. Fonden har beslutat att avveckla verksamheten under ordnande förhållanden. Aktieinnehavet är nästan helt nedskrivet.

Det tredje aktieinnehavet som fonden är majoritetsaktieägare i är Global Scanning. De har en världsmarknadsandel på cirka 70 procent på industriscanners. Fonden bedömer att det inte föreligger något nedskrivningsbehov i dagsläget.

Fonden är även ägare till fastigheter i Kopparberg, Norrtälje samt i Björnrike, Idetfjallby | Fjällstugor i Björnrike/Vemdalen. Fonden arbetar för att förädla fastigheterna, såväl byggnadstekniskt som uthyrningsmässigt.

Förvaltningsstrategi
Fonden arbetar aktivt med att förvalta och förädla tillgångarna. Hans Westerberg är numera styrelseordförande i Blue Energy, Global Scanning och Scooper. Gemensamt för dessa företag är att de ska sänka kostnadsmassan för att få en lägre break-even nivå och därmed bli mindre känsliga för intäktsbortfall.

Utbetalning
Utbetalningar sker via Euroclear såsom återbetalning av kapital. Någon källskatt dras därför inte. Beskattning av andelarna görs enligt gällande realisationsvinstbeskattning.

Utbetalning sker då fonden har ackumulerat tillräckligt med kontanta medel för att utbetalningen skall vara meningsfull. Detta eftersom utbetalningarna är förknippade med administrativt arbete samt kostnader.

Avstämningsdag för utbetalningar kommer framgent att ske samma dag som det månatliga NAVet stäms av, dvs den sista dagen i månaden. Och publiceras den första arbetsdagen i månaden. Utbetalningen verkställs fem arbetsdagar senare.

Betalningen betalas ut pro rata till Fondens andelsägare. Mer information om utbetalningen kommuniceras på Fondens hemsida: kreditfonden.se

Där kan ni även hitta en sektion med FAQ (frequently asked questions). Frågor och svar uppdateras löpande och i takt med att nya frågor inkommer Fonden inom 2-3 bankdagar.

Läs mer