SCFI – Månadskommentar oktober 2022

SCFI – Månadskommentar oktober 2022

Scandinavian Credit fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för oktober om 104,23. Det är en nedgång med -0,39 %. Vi taktar på en avkastningsnivå kring +5 % vilket anses mycket bra med tanke på marknadsläget under året.

Nyteckning i oktober blev dryga 20 miljoner kronor, stort tack för det.

Vi har inte haft någon nyutlåning under oktober däremot har ett lyft genomförts på redan beviljad kredit på cirka 17 miljoner kronor.

Fonden har under oktober genomfört en reservering på Indiska Magasinet AB till följd av dess konkurs. Utredning kring konkursboet pågår löpande och fonden har till följd av detta beslutat att av försiktighetsskäl reservera 50 % av innehavet, NAV-påverkan för reserveringen kommer vara cirka -1 %. Fonden kommer fortsätta med arbetet att driva in skuld till fondandelsägarna genom att förhandla med konkursboet och realisera det säkerheter som finns, säkerheter i form av företagshypotek och proprieborgen. Säkerhetssituationen förändrades drastiskt under början/mitten av oktober genom otroligt snabbt minskade värden och tillgångar. Process med en rekonstruktion av Indiska Magasinet AB inleddes var på fonden skulle få full återbetalning. Efter nedslag på rekonstruktion inleddes konkurshantering vilket satt ytterligare press på säkerhetsvärden. Fonden följer upp konkursboet noga och kommer driva hårt för att återvinna pengar till fondandelsägarna. Den exponering som fonden har kvar efter nedskrivningen anses vara fullt möjlig att återvinna ur konkursboet samt den ställda personliga borgen för fondens exponering.

I övrigt ser vi inga nedskrivningsbehov och vårt norska innehav har nu värderats av PWC och det ligger kvar på oförändrad värdering. Bolaget har tagit stora positiva kliv under 2022 och levererar på sin strategi.
Vi har fortsatt löpande analys och dialog ned alla våra kredittagare som kan blivit negativt påverkade av den makroekonomiska utvecklingen. Vi anser att portföljen är bra positionerad för effekterna av makroläget och vi kommer fortsätta arbetet med att vara proaktiva i vår analys och dialog.

Direct lending som tillgångsslag har bra möjligheter till stark avkastning till följd av högre räntor och minskat kapital i marknaden. Fonden har en stor pipeline av låntagare som innebär att investerat kapital kan lånas ut omgående till mycket attraktiva villkor och ge fonden bra avkastning. Trots negativ utveckling under året på aktiemarknaden har fonden utvecklats positivt under samma period med mycket ekonomiska utmaningar vilket visar styrkan och stabiliteten i fonden.

Marknaden och Ekonomin

Under oktober har aktiemarknaden på flera håll i världen återhämtat sig något och haft en positiv utveckling. Vi såg en sänkning i USA på 10-årsräntan vilket kan indikera att Fed driver ekonomin in i lågkonjunktur samtidigt som aktiemarknaden ser räntesänkningen som positiv för aktier och är troligen en stor orsak till återhämtningen på aktiemarknaden i oktober. Svenska kronan har under oktober slutat försvagats mot de flesta valutor vilket kan vara en konsekvens av återhämtning i aktiemarknaden. Under oktober har många bolag rapporterat sina kvartalsrapporter där flera uppvisar en god motståndskraft mot marknadsläget och redovisar resultat över analytikers förväntan.

Den höga inflationen, stigande korta räntor och elpriserna fortsätter slå hårt på ekonomin och eroderar hushållens köpkraft. Ett utformat energistöd verkar ligga nära förekommande och kommer nu prövas av energimarknadsinspektionen vilket kan underlätta belastning för hushåll och företag. Inflationen förväntas förbli hög och eventuellt stiga ytterligare på kort sikt vilket tyder på att även styrräntor kommer fortsätta upp. Det globala konjunkturläget fortsätter slå på den svenska exportnäringen och förväntas inte förbättras på kort sikt.

Konjunkturinstitutets barometerindikator fortsätter att falla och värst är detaljhandelns konfidensindikator som påverkas starkt av hushållens köpkraft och höjda kostnader. Minskad köpkraft och förväntat ökad arbetslöshet under 2023 kan minska inflation och då även dämpa eller vända trenden för höjda styrräntor.

Läs mer