Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Offentliggör förlängning av teckningstiden till den 20 december

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Offentliggör förlängning av teckningstiden till den 20 december

Stockholm 20 oktober 2015 – Skandinaviska Kreditfonden AB har per den 31 augusti 2015 meddelat att dom lanserar sin första AIF-fond, Scandinavian Credit Fund I AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilket allmänheten och institutionella investerare erbjuds teckna Vinstandelslån om totalt maximalt 500 MSEK i ett första steg. Prospektet godkändes och registrerades den 28 augusti 2015 av Finansinspektionen. Vinstandelslånen kommer efter genomförd emission upptas för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX)(Sedan 2020-05-04 omdöpt till Main Regulated), en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).

Föreliggande erbjudandet i korthet
– Emissionen omfattar 5 000 stycken nya Vinstandelslån i en första stängning 1 november.
– Teckningsbelopp uppgår till 500 Mkr.
– Teckning sker till handelsposter om 100 000 kronor. (Nominellt á 100 SEK x 1000 st Vinstandelslån)
– Teckningstiden pågår från 2015-09-01 till 2015-12-20
– Vid eventuell överteckning kommer styrelsen att fatta beslut om tilldelning med beaktande av tidpunkten för inbetalning av teckningslikviden, det antal vinstandelslån som anmälan avser samt tidpunkten för mottagandet av korrekt ifylld anmälningssedel.

Scandinavian Credit Fund I (publ)
Fondens affärsidé är att bedriva kortfristig direktutlåning till mindre och medelstora företag. Fonden avser att erbjuda de investerare som är intresserade av fondens placeringsstrategi att teckna sig för Vinstandelslån. Investerare i Vinstandelslånen kan vara privatpersoner, företag eller professionella investerare.

Att de flesta investeringsalternativ i marknaden är anpassade till den normala spararens behov har lett till att flera intressanta investeringsmöjligheter i praktiken har undantagits från marknaden för de privata investerarna, bland annat beroende på höga krav på minsta investeringsbelopp samt inlåsningseffekter. Fondens ambition är därför att skapa en tillgänglighet genom att notera Vinstandelslånen på en reglerad marknad, NGM-NDX (Sedan 2020-05-04 omdöpt till Main Regulated).

Fonden avser att erbjuda direktutlåning för att uppnå målet som är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligation- och råvarumarknader. Fonden kommer att använda derivat för att hantera oönskade marknadsrisker som kan uppkomma vid placering i olika instrument samt för att öka fondens avkastning. Fonden avser vidare att valutasäkra investeringarna som görs i andra valutor än den svenska kronan

Fondens övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för investerarna som motsvarar, eller är bättre än, 6-10 procent per år med låg volatilitet.

Fonden bedömer att potentialen i produkten är stor mot bakgrund av stor efterfrågan på kort- och medelfristiga lån och krediter till företag samt fortsatt försiktighet från andra aktörer när det gäller att lämna motsvarande krediter och lån.

Efter den här första emissionen av Vinstandelslån, kommer fyra emissioner per år att genomföras vid ingången av varje kvartal. Vid varje emissionstillfälle kommer fonden att vara öppen för inlösen. Utöver det sker handel via marknadsplatsen NGM-NDX genom fondens Market Maker.

Fondens strategiska mål är att öka det utlånade kapitalet till 3 000 000 000 SEK över en tre till fem års period.

Information
Nyemitterade Vinstandellån förväntas upptas till handel på NDX under november 2015 (Sedan 2020-05-04 omdöpt till Main Regulated). Bolaget har anlitat Mangold Fondkommission AB som likviditetsgarant för Vinstandelslånen. Fullständiga villkor för Erbjudandet framgår av det Prospekt som har upprättats av Bolaget och som har godkänts av Finansinspektionen per den 28 augusti 2015.
I anslutning till framtagandet av Erbjudandet har SFM Stockholm AB engagerats som AIF-förvaltare. Mangold Fondkommission AB har anlitats som emissionsinstitut. PG Magnusson Advokatbyrå AB har anlitats som legal rådgivare. Förvaringsinstitut är Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial. Revisor är verksam vid PwC.

Prospekt
Prospekt och anmälningssedeln finns även tillgänglig på Bolagets hemsida: www.kreditfonden2.wpengine.com

Teckningsperiod: 2015-09-01 — 2015-12-20
Likviddag: 2015-12-29

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Norman, VD Skandinaviska Kreditfonden AB, tfn 0733 929 455, peter.norman@kreditfonden.se
Fredrik Sjöstrand, Portföljförvaltare, tfn 070 575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se

Om Skandinaviska Kreditfonden AB
Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli den ledande oberoende aktören inom direktutlåning till mindre och medelstora företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.