Nordic Factoring Fund månadsrapport – januari 2024

Nordic Factoring Fund månadsrapport – januari 2024

Nordic Factoring fund AB (publ) redovisar en NAV-kurs för januari om 100,47. Det är en uppgång med 0,47 %. Fonden har i januari delat ut andelar motsvarande värdeuppgången 2023.

Portföljens underliggande avkastning har ökat med bibehållen god risknivå under H2 2023. Fonden har haft en högre likviditet till följd av en tidigare affär och inlösen som betalades ut, vilket har påverkat avkastningen en del. Fonden ser dock fortsatt bra avkastningsnivå framgent till följd av hög investeringsgrad och fortsatt bra risknivåer i portföljen. Fonden har under december 2023 fått in en större institutionell investerare i fonden som har genomfört två investeringar än så länge vilket är mycket positivt och bra betyg för fonden och dess befintliga investerare. Fonden ser stort intresse från institutioner och ser mycket bra potential att få in fler större investerare i fonden.

Factoring-finansiering ger företag möjlighet att hantera likviditetsbehov, minska risker och fokusera på tillväxt. Den potentiella flexibiliteten och anpassbarheten i factoringlösningar gör det till ett lockande finansieringsalternativ för olika typer av företag, särskilt de som vill hantera sin ekonomi på ett smidigare och effektivare sätt. Fonden fortsätter att se stor efterfrågan och kan finansiera kapitalet mot bra motparter. Fonden har noga analyserat sektorer och enskilda motparter för att mitigera risker och portföljutsikterna är fortsatt mycket bra. Trots förhöjd risk i marknaden ser fonden att motparterna i portföljen hanterar sina betalningar och påvisar stark återbetalningsförmåga.

Fonden ser mycket goda utsikter i marknaden och den goda kvaliteten i portföljen och factoring som tillgångsslag har sedan 2019 påvisats vara en bra investering. Utöver det ger kreditförsäkringen ett dubbelt skydd för investerare och ett bra betyg för fondens tillgångar och processer att försäkringsbolag är villiga att försäkra. Genom att investera i NFF får investerare tillgång till en stor väldiversifierad portfölj med över 250 motparter och ett tillgångsslag som är okorrelerat med andra tillgångsslag som räntor, aktier och obligationer.

Marknaden och Ekonomin
Global ekonomi bör gynnas av lägre inflation och minskande räntor framgent. Den stora risken för tillväxt och återhämtning utgörs av ökade geopolitiska spänningar, särskilt i Mellanöstern. Störningar i handelsflöden genom Suezkanalen fördröjer produktionen och kan resultera i högre priser. Även om fraktkostnaderna har ökat avsevärt, bedöms det inte att det påverkar den nedåtgående inflationstrenden i stor utsträckning. Den amerikanska ekonomin förväntas ha en mjuklandning och visa långsammare tillväxt framöver. Tillväxten inom euroområdet, särskilt i Tyskland, har avtagit kraftigt men bedömningen är att återhämtning kommer under 2025.

Räntor globalt förväntas sänkas markant under 2024 och banker ser 4–6 sänkningar under året. De första sänkningarna förväntas komma under perioden mars-maj och sedan kommer löpande sänkningar ske vid kommande sammanträden för FED, ECB och Riksbanken. Valutan kan vara en påverkande faktor för inflationen i Sverige och kan påverka nedgången om kronan försvagas ytterligare under Q1. Den övergripande bilden är dock att sänkningar kommer tydligt under 2024 och påverkansfaktorer som bland annat geopolitik, valutor, statliga investeringar, endast kan påverka takten av sänkningar under året. Sänkta räntor kommer underlätta för sektorer och bolag som är beroende av finansieringsmarknaden, här kommer factoring vara ett mycket intressant finansieringsalternativ för det och det kommer hjälpa bolagen växa.

IFRS 9
Reserveringarna portföljen är mycket låga. Nästan 100 % av fondens exponering ligger i kategori 1 och säkerheten är över 30 000 fakturor som är pantsatta till förmån för fonden. Fakturorna rullas på 30 till 90 dagar med kreditförsäkring både med och utan regress. Vidare finns en förmögenhetsförsäkring för en eventualitet om det skulle dyka upp falska fakturor.

Läs mer