Nordic Factoring Fund månadsrapport – april 2023

Nordic Factoring Fund månadsrapport – april 2023

Nordic Factoring fund AB (publ) redovisar en NAV kurs för april om 101,75. Det är en uppgång med 0,55 %.

Under april har fonden lagt upp en ny kredit för finansiering av fakturor på ca 200 mkr. Fonden har nu lånat ut ca 320 mkr senaste 2 månaderna och ser positivt på portföljens framtida avkastning. NAV påverkades positivt under månaden till följd av nyutlåning och minskad likviditet i fonden. Portföljens underliggande avkastning har ökat och fonden ser också möjlighet till bättre räntevillkor framöver som kan få ytterligare positiva effekter för NAV framåt.

Mot bakgrund av den svagare ekonomiska utsikten för marknaden har fonden stramat åt och fortsatt utökat sina rutiner för bevakning av utestående fakturor och bedömningen av bolag.

Fonden har under månaden sett låg andel utestående fakturor vilket är en positiv utveckling och speglar att fondens strategi fungerar. Fonden fokuserar sin utlåning mot stora och stabila motparter med bra balansräkningar för att säkerställa bra risk- och avkastningsnivåer.

Marknaden och ekonomin
Globala styrräntor fortsätter att stiga och inflationen i euroområdet gick upp under april till 7,0 från tidigare 6,9 i mars. Kärninflationen minskade med 0,1 men påvisas återigen vara trögrörlig vilket skapar utmaningar för ECB. Kärninflationen i USA fortsätter gå ned men är fortsatt klart över målet trots att åtstramningarna inom banksektorn mest troligen kommer bromsa in ekonomin. FED höjde räntan med 25 punkter nu i maj vilket kan vara räntetoppen men kärninflationen behöver minska. ECB förväntas höja i lägre takt om 25 punkter 2–3 gånger fram till och med juli. En kärninflation som biter sig fast och endast minskar marginellt motiverar fortsatta räntehöjningar.

Hyresfastighetsbolagen börjar få problem med lönsamhet till följd av högre finansierings- och driftskostnader som inte kan motverkas på grund av låga hyreshöjningar. Nybilsförsäljningen rapporteras ha sjunkit med mer än hälften hittills under året vilket är ett kraftigt fall som mestadels beror på minskad privatbilsförsäljning. Det är en tudelad ekonomi där storbolagen har rapporterat över förväntan och påvisat en bra motståndskraft samtidigt som konkurser inom Små- och medelstora bolag ökar kraftigt och har gjort det i 9 månader vilket visar på den kraftigt minskade efterfrågan i den nordiska ekonomin.

Effekten av höjda räntor har inte påvisats än i BNP men det finns fortfarande stor risk att Sverige går in i en recession under hösten. Räntorna och inflationen påverkar små och medelstora bolag hårt och kommer fortsatt påverka under 2023 vilket ökar sannolikheten för ytterligare konkurser inom segmentet. Fonden ser ökade risker på flera motparter, framför allt motparter som har försäljning mot retail men även exponeringar mot fastigheter. Marknaden för refinansiering och förvärv har stramats åt och gör det svårt för att både avyttra och refinansiera objekt.

IFRS 9
Reserveringarna i denna fond är mycket låga. Hela fondens exponering ligger i kategori 1 och säkerheten är över 30 000 fakturor som är pantsatta till förmån för fonden. Fakturorna rullas på 30 till 90 dagar med kreditförsäkring både med och utan regress. Vidare finns en förmögenhetsförsäkring för en eventualitet om det skulle dyka upp falska fakturor.

Läs mer