Nordic Factoring Fund – månadskommentar november 2022

Nordic Factoring Fund – månadskommentar november 2022

 

Nordic Factoring fund AB (publ) redovisar en NAV kurs för november om 105,4. Det är en uppgång med 0,35 %. Fonden har hög likviditet och fortsätter arbetet med att identifiera och investera i nya projekt för att omsätta överlikviditeten.

Inflödet under oktober månad är cirka 30 miljoner kronor, stort tack för det.

Vi taktar på en avkastningsnivå kring 6 %.

Marknaden och ekonomin

Under november har aktiemarknaden på flera håll i världen fortsatt utvecklats något positivt. Elpriserna var låga under oktober till följd av varmare väder men har nu ökat kraftigt igen under november. Mycket tyder på en fortsatt ökning under kommande månader då kallare väder väntar. Svenska kronan har under november stärkts mot dollarn men legat flat mot de flesta valutor vilket kan vara en konsekvens av återhämtning och lite mer stabilitet i aktiemarknaden. FED-chefen signalerade sista dagen i månaden att man kommer dra ner på räntehöjningstakten och att det redan kan inträffa under december, vilket styrker tesen om att inflation- och räntetoppen närmar sig.

Den höga inflationen, stigande korta räntor och elpriserna fortsätter slå hårt på ekonomin och eroderar hushållens köpkraft. Riksbanken höjde styrräntan med 0,75 % under november. Inflationen var lägre än väntat i USA och i Sverige men fortsatt på hög nivå. Troligtvis kommer inflationen stiga ytterligare på kort sikt vilket tyder på att även styrräntor kommer fortsätta upp. Det globala konjunkturläget fortsätter slå på den svenska exportnäringen och förväntas inte förbättras på kort sikt. Konjunkturinstitutets barometerindikator stannade av något i november och hushållens konfidensindikator steg men är fortsatt på en mycket svag nivå där försvagad köpkraft och höjda kostnader påverkar hårt. Kallare december kommer högst troligt driva upp elpriserna och även inflationen vilket kommer få konsekvenser för hushåll och företag, statliga bidrag kommer sannolikt minska ekonomiska effekten. Minskad köpkraft och förväntat ökad arbetslöshet under 2023 kan minska inflation och då även dämpa eller vända trenden för höjda styrräntor.

IFRS 9

Reserveringarna i denna fond är mycket låga. Hela fondens exponering ligger i kategori 1 och säkerheten är över 30 000 fakturor som är pantsatta till förmån för fonden. Fakturorna rullas på 30 till 90 dagar med kreditförsäkring både med och utan regress. Vidare finns en förmögenhetsförsäkring för en eventualitet om det skulle dyka upp falska fakturor.

Mot bakgrund av den ovannämnda svagare ekonomiska utsikten för marknaden har vi stramat åt och fortsatt skärpt våra rutiner för bevakning av utestående fakturor.

Läs mer