Meriti Ekorren Global månadsrapport – juni 2024

Meriti Ekorren Global månadsrapport – juni 2024

Meriti Ekorren Global andelsklass A steg under juni med +1,04 procent i värde, och värdeökningen sedan årsskiftet uppgår därmed till 18,33 procent. Årets resultat är +0,7 procentenheter starkare än fondens jämförelseindex, MSCI World Index i SEK, som under motsvarande period har stigit med +17,63 procent.

Sedan fondstart har strategin avkastat +20,06 procent, vilket är starkare än fondens jämförelseindex som har stigit med +18,32 procent.

Globala aktiemarknader uppvisade en positiv avkaskning under juni 2024, men de regionala skillanderma var stora. Det breda europeiska aktieindexet S&P Europe 350 Index (EUR) sjönk i värde med -0,98 procent under månaden. Starkare utveckling stod att finna i USA där S&P 500 Index steg med +3,59 procent, samt i Japan där S&P Japan 500 Index (JPY) steg med +1,36 procent. I samtliga regioner utvecklades bolagen inom Information Technology bäst.

Stark tillväxt i tekniksektorn, ojämnt fördelad ekonomisk tillväxt och centralbankernas kommande styrräntesänkningar tillhör de makrofaktorer som var av särskilt stor betydelse under juni. Marknadens långsiktiga utveckling kommer sannolikt att avgöras av rapportperioden under andra halvan av juli, med andra kvartalets resultat som då börjar publiceras. Ränteutvecklingen förväntas alltjämt spela en viktig roll, med amerikanska tioårsräntan som viktigt riktmärke.

Vid månadens utgång var fondens största branschexponeringar Media, Technology Hardware & Equipment samt Semiconductors & Semiconductor Equipment.

Läs mer i PDF