Global Security Fund månadsrapport – februari 2024

Global Security Fund månadsrapport – februari 2024

8,20 % i månadsavkastning, 13,04 % i avkastning efter bara två månader och nu blir Europas första försvarsfond – Finserve Global Security Fund – kategoriserad som artikel 8. Det här gör att fonden blir valbar på fler plattformar, möter bredare hållbarhetspreferenser och kan också erbjudas via tjänstepension.

Fonden har haft en rivstart på året och möter stort intresse både medialt och genom antalet nya andelsägare. Fonden har nästan fördubblat AuM på några månader och har nu ca 230 mkr under förvaltning. Vi hoppas kunna tillföra värde till våra investerare genom god avkastning, riskspridning och allokering till sektorer som ger goda förutsättningar till god avkastning över lång tid.

Avkastningen i februari kommer främst från att fonden ökat sin exponering till försvarbolag. Bland fondens största innehav finns europeiska Rheinmetall, Leonardo, Kongsberggruppen och SAAB. Bolagen gynnas av den fortsatt starka tillväxttakten i regionen.

På tal om försvarsfonder så har Europakommissionen nu i början av mars kommit med EDIS European Defence Industrial Strategy, med ett program som heter EDIP, European Defence Industry Programme. EDIS syftar till att EU ska uppnå långsiktigt fullgod beredskap över tid i försvarsindustrin. EDIS främjar ökat europeiskt samarbete mellan medlemsländer och med sin slogan: ”Investera mer, bättre, tillsammans och europeiskt.” Initiativet med EDIP handlar om att övergå från nödåtgärder i försvarsproduktion för att stödja Ukraina, till långsiktig europeisk beredskap och konkurrenskraft.

Ambitionen och effekten av initiativet är att vi ser ett fördjupat europeiskt samarbete och vid 2030 ska 35 % av medlemsländernas försvarsbudgetar gå till intra-europeiskt försvar. Vid samma tidpunkt förväntas länderna upphandla minst 40 % av investeringarna tillsammans.

Det här innebär ett fördjupat samarbete inom EU, men även inom NATO. Det gör också att ett urval av bolag kommer att vara väl positionerade för att dra nytta av de gemensamma upphandlingarna och allokeringarna. Initiativet ovan är också i linje med temat världen över, att investera i egen produktion och bygga egen teknologi i försvarsindustrin.

Positioneringen av fonden tar hänsyn till detta för att ge en så effektfull allokering som möjligt till sina investerare. Fonden har löpande ökat sin andel i europeiska bolag vi bedömer kommer ha nyckelpositioner framåt och drar mest nytta av en fortsatt starkt tillväxt i regionen. Att anpassa allokeringen efter strukturella och långsiktiga initiativ som detta, ger en förutsägbarhet i tillväxt.

Europeiska bolag är också mer i framkant med sitt hållbarhetsarbete och sin omställning. Stora samarbeten och kravställningar ökar förutsättningarna att lyckas med de målen. Hållbarhetsriskerna för europeiska bolag kommer sannolikt att sjunka, vilket ökar deras relativa konkurrenskraft vilket i sin tur attraherar ytterligare kapital.

På de globala marknaderna styr fortfarande inflations- och ränteförväntningar och tecken påt att aktier är högt värderade finns. Oavsett utveckling kommer riskspridning vara viktigt framåt.

Försvarssektorn är mindre konjunkturkänslig och är mindre känslig mot inflation än aktiemarknaden som helhet och framför allt ger den riskspridning mot geopolitisk risk.

Trots diversifiering kan fondens sektorer präglas av hög volatilitet framåt, vilket vi också sett, särskilt cybersäkerhetssektorn. Då market timing är erkänt svårt är den tydliga fördelen med sektorerna att de genomgår långsiktigt strukturell tillväxt och fonden är långsiktig i sin exponering. Att tillväxten är högre än marknaden som helhet ger goda förutsättning för god avkastning och med en långsiktig placeringshorisont torde volatilitet vara acceptabelt.

Läs mer