Februari: positiv avkastning trots svagare kursutveckling för cybersäkerhetssektorn

Februari: positiv avkastning trots svagare kursutveckling för cybersäkerhetssektorn

Börsen visade två sidor under februari. Den första halvan visade stark börsutveckling som dock vändes till en relativt kraftig nedgång andra halvan. Global Security Funds avkastning blev trots detta positiv och steg med 0,42 procent (S-andelsklassen) respektive 0,41 procent (R-andelsklassen) under månaden, vilket var sämre än jämförelseindexet MSCI World TR som steg med 3,46 procent men betydligt bättre än cybersäkerhetsindexen som backade med 5,26 procent (Prime Cyber Defense Index) respektive 4,83 procent (ISE Cyber Security Index).

Det var återigen en aktiv månad för fondens innehav och knappt hälften av bolagen släppte sina kvartalsrapporter med bara ett fåtal kvar som kommer rapportera i mars. Rapporterna var i linje med förväntningarna eller bättre med några få undantag. Cybersäkerhetsbolaget Fortinet rapporterade starkare än förväntat såväl avseende  försäljning som vinst. Även om februari var en dålig månad för cybersäkerhetssektorn generellt så var Fortinet upp 17,6 procent och var fondens bäst presterande innehav med ett bidrag om 1,07 procent. Fortinet är ett av två innehav vars huvudfokus är nätverk. Bolaget har satsat mer på organisk tillväxt snarare än att förvärva mindre bolag. Med en försäljningstillväxt för det fjärde kvartalet på 21 procent mot året innan är slutsatsen att bolaget har lyckats. Efterfrågan och den framtida tillväxtprognosen kan dock komma att bli lite svagare när kunderna lockas till cloud lösningar framför egna data centers, men bolaget är väl positionerat med organiska produkter och en stark rörelsemarginal samt balansräkning.

Det var en stark månad för de mer traditionella säkerhets- och rymdbolagen som steg med 8,28 procent (iShares Aerospace & Defense) respektive 7,74 procent (Procure Space ETF). Av fondens innehav var den amerikanska marintillverkaren Huntington Ingalls Industries en av månadens bäst presterande bolag och var upp 12,91 procent och bidrog med 0,68 procent. Bolaget har varit känslig mot Covid-19 pandemin och den senaste rapporten pekar på en nedåtgående trend som nu indikerar en möjlig vändning efter en stark försäljningstillväxt under det fjärde kvartalet och en orderstock på 46 miljarder dollar som motsvarar över 4x av årlig försäljning. Industrin har en lång produktionscykel och marknaden räknar med att orderstocken samt nya förväntade ordrar översätts till en lång trend på 3 procent årlig tillväxt i skeppsbyggnadsindustrin.

Flygplanstillverkarna General Dynamics och Boeing hade båda starka kursutveckling under februari månad med en förväntning på att flygtrafiken ska öka vilket kommer gynna dessa bolag. Bolagen var upp 12,44 procent respektive 10,16 procent vilket gynnade fonden med 0,85 procent och 0,68 procent.

Cybersäkerhetsbolaget Leidos var det sämst presterande innehavet under månaden och backade 15,88 procent. Kursutvecklingen påverkade fonden negativt med 1,9 procent. Bolaget rapporterade en något sämre försäljningstillväxt än förväntad men bättre än vinst per aktie. Marknadens tolkning av resultatet känns överdrivet då bolaget har haft en  försäljningstillväxt på 10,1 procent mot året innan och en stabil rörelsemarginal. En svagare organisk tillväxt än förväntat driver bolaget till förvärv och Leidos har ingått avtal med Gibbs & Cox, ett marinarkitektur och -ingenjörbolag. 

ManTech var ett annat cybersäkerhets- och IT-företag som backade kraftigt under februari månad, med en nedgång om 12,09 procent. Bolaget slog försäljningsförväntningarna men missade på vinst per aktie och kursutvecklingen påverkade fonden negativt med 1,05 procent. Utsikterna för nästkommande år är dämpad jämfört med de senaste åren där försäljningstillväxten förväntas öka i snitt med 6 procent. Andra cybersäkerhetsbolag som backade under månaden var SAIC, Booz Allen och CACI som var ned 9,5 procent, 8.65 procent, respektive 7,45 procent vilket påverkade fonden negativt med 0,56 procent, 0,85 procent och 0,53 procent.

Även om många bolag har prisat in ett dämpat 2021 så kommer en stark orderstock hjälpa till att skydda nedsidan. Trenden mot ökade investeringar i säkerhetslösningar fortsätter vilket kommer gynna bolag inom säkerhetssektorn.

Ladda ned en utförlig månadsrapport i PDF format.