Exelity månadsrapport – maj 2023

Exelity månadsrapport – maj 2023

Nettoavkastningen för Exelity under maj uppgick till +2,2%, vilket innebär att nettoavkastningen efter årets fem första månader summerar till +7,5 %. Efter att vi började närma oss vår målallokering för åtta månader sedan har vi endast haft en förlustmånad på -0,7 %, att jämföra med tre förlustmånader på mellan -1,2 % och -3,3 % för börsens breda index OMXSPI. Vi vågar därför nu konstatera att vi levererar på vår målsättning att prestera starkare i svagare marknadsmiljöer. Det måste dock i sammanhanget noteras att Exelitys unika sammansättning av olika tillgångsslag inte har något relevant benchmark.Avkastningen drevs återigen helt av finansiella transaktioner, varav +1,0 % och +1,1 % från garantiersättningar respektive räntor. Vår viktigaste prioritering är fortsatt att identifiera nya affärer inom dessa områden. Kommande intäkter under 2023 från våra befintliga lån och garantier uppgår sammantaget till +4 % i förhållande till fondens nuvarande tillgångsmassa (AUM), vilket tillsammans med årets utveckling (+7,5 %) gör att vi ser goda möjligheter att överträffa vår målsättning om minst 10% avkastning per år.

Vi har ingått fyra nya garantiavtal under perioden, där tre av dessa ger en garantiersättning på 14-15 %, vilket är betydligt högre än såväl vårt som marknadens snitt. Det är ett bevis på att sentimentet blivit tuffare och riskviljan svagare. Garantiexponeringen mot AUM efter periodens slut var marginellt högre (28 %) efter fem slutförda garantier. Sammanlagt behövde vi bara teckna aktier till 16% av dessa åtaganden, vilket vi är mycket nöjda med, inte minst i ljuset av de många mindre lyckade emissionerna som nyligen genomförts med andra aktörer.Efter återbetalning av ett större lån och stolpe ut i några större lånaffärer som vi inte vann så faller låneexponeringen till en lägre nivå på 29 %, jämfört med 33 % under föregående månad. Under juni väntar vi oss dessutom fler återbetala lån, bland annat förtida återbetalning av vårt lån till Sivers Semiconductors, men vi jobbar hårt på att stänga ett antal nya lånemöjligheter. Även om vi inte lyckades landa något nytt större låneavtal under perioden så har vi haft fortsatt framgång inom kreditlöften. Vi kan särskilt nämna Acconeer där vi som en av två aktörer ställer ut en kreditram, med konverteringsrätt, på totalt 60 miljoner kronor, vilken togs emot positivt av marknaden. Acconeer är typexemplet på den sällsynta kombinationen av en fin lånetransaktion till låg risk och ett spännande aktiecase där vi har en potentiellt värdefull konverteringsrätt som vi kan utnyttja för att omvandla lånet till aktier.

Totalt har vi nu fem utestående kreditramar som motsvarar 37 % av AUM, men utlåning är endast sannolik i ungefär hälften av de sammanlagda kreditåtagandena, på grund av diverse olika begränsningar i låneavtalen, exempelvis skuldsättningstak i relation mot börsvärdet. Den här typen av väl avvägda lånevillkor leder till högre avkastning och lägre risk.

Q1-rapporterna från fondens innehav har varit stabila. Den noterade portföljen stod emot marknadsnedgången (+0,1 %). Positiva bidrag från de större innehaven i CTT och Paxman neutraliserades främst av Empir, Enea och Smart Eye. Vi valde att avyttra majoriteten av vår större spekulativa post i Biovica från garantiemissionen i december efter långsammare kommersialisering i USA, vilket också renderat i en förlust, men eftersom den härrör från en garanti så inkluderas förlusten istället i vårt transaktionsben. Det innebär att avkastningen på finansiella transaktioner annars följaktligen hade varit avsevärt högre än +1,0 %.

Vi har endast gjort mindre förändringar i den noterade portföljen, med undantag för Awardit som vi köpt tillbaka och gjort till fondens tredje största innehav efter Smart Eye och CTT. Efter att ha helt stått utanför Awardit sedan den ödesdigra Q1-rapporten för ett år sedan kunde vi köpa in oss till samma nivå som vi sålde ut oss på. Vår tes var då att det skulle ta ungefär ett år för bolaget att återuppbygga förtroendet. I korthet är vår syn att dagens värdering på 13x EV/EBIT 2023E är på tok för låg för ett bolag med Awardits dominanta marknadsledande position och uthålliga konkurrensfördelar.

Ladda ned PDF version med statistik