Exelity månadsrapport – april 2023

Exelity månadsrapport – april 2023

Nettoavkastningen för Exelity under april månad uppgick till +0,1 %, vilket innebär att nettoavkastningen hittills i år summerar till totalt +5,3 %, att jämföra med målsättningen om minst 10% årligen. Avkastningen från finansiella transaktioner uppgick under månaden till +1,5 % i relation till fondens totala nuvarande tillgångsmassa (AUM), varav 0,9 % från garantiersättningar och 0,6 % från räntor. Den höga och kontinuerligt stabila avkastningen från transaktionerna förklarar varför vi arbetar hårt med att öka denna exponering. Kommande intäkter under året från befintliga lån respektive garantier uppgår till 3,1 % och 1,3 % i förhållande till AUM.Vi får fortsatt många förfrågningar om garantier, men riskviljan på marknaden är generellt låg och villkoren är oftast inte tillräckligt attraktiva, sett till Exelitys höga krav. En betydande del av vår pipeline har därför inte materialiserats, men vi har trots det under perioden ingått fyra nya garantiavtal om totalt 16% av AUM. Vi kan särskilt lyfta fram en större garantiaffär i Starbreeze som är ett bolag vi följt länge. Om vi får teckna aktier i Starbreeze-emissionen så ger det oss en fin möjlighet att komma in billigt inför bolagets efterlängtade släpp av spelet Payday 3.

Efter utbetalda trancher på befintliga lån steg låneexponeringen med två procentenheter till 33 %, vilket är exklusive ett nytt större kreditlöfte där avtalet är konstruerat så att kreditfaciliteten utgör en Plan B i vilken låntagaren i huvudscenariot söker alternativ finansiering. Om kreditlöftet planenligt inte utnyttjas betyder det att vi erhåller uppläggningsavgiften utan att låna ut en enda krona. Vi är dock missnöjda med att fortfarande inte ha kommit i mål med våra utestående lånediskussioner, och då i synnerhet förhandlingarna rörande större lån. Under april väntar vi oss förtida återbetalning på några av våra större lån och därmed blir nya attraktiva låneaffärer en extra viktig prioritering.

Den noterade portföljen presterade svagt under april (-1,6 %), orsakat av kursnedgångar i Biovica, Upsales och Smart Eye samt en misslyckad trading-position i Enea inför Q1-rapporten. Smart Eye, där marknadens förtroende redan var lågt efter emissionen, drabbades av en dubbelsmäll efter byte av finanschef och att den nya konkurrenten Tobii vunnit en affär, men inget av detta har påverkat vår grundsyn på investeringscaset. I Biovicas fall är det sannolikt uteblivna nyheter runt kommersialiseringen i USA som fått aktiemarknaden att tappa tålamodet. Vi återkommer till Upsales nedan.

En mindre andel av portföljen har rapporterat, med blandade resultat. Brødrene A & O Johansen (AOJ), där vi anser att aktiemarknaden överskattar konjunkturkänsligheten i bolaget, rapporterade i linje med förväntningarna. Aktien handlades dock ned 5 % på rapportens utsikter om ett osäkert andra halvår, men bolaget har en lång historik av att hålla nere förväntningarna och överleverera på dessa. Vårt störst innehav CTT kom in med en stark rapport med en försäljningstillväxt på 53 %, drivet av att OEM-affären kom igång igen och växte 85 %. Precis som AOJ har CTT en tendens att vara återhållsamma i rapporterna, men kommentarerna i vd-ordet i Q1-rapporten var väldigt framåtlutande och utgör därmed tillsammans med den starka guidningen en intressant ändring i tonläget. Avslutningsvis handlades Upsales ned -18 % under månaden efter att bolaget misslyckades med att växa sina ARR-siffor för första gången på 20 år, vilket sammanföll med att bolagets vd behövde sälja 15 % av sitt innehav. Efter närmare analys av situationen är vår slutsats att Q1 bara är ett fartgupp för Upsales.

Maj månads utökning av garantiåtaganden från 10 % till 26 % av AUM är tillfredsställande. Vi bedömer att vi har alla möjligheter att göra en motsvarande uppväxling inom lånen.

Ladda ned PDF version med statistik