Nordic Factoring Fund månadsrapport – oktober 2023

Nordic Factoring Fund månadsrapport – oktober 2023

Nordic Factoring fund AB (publ) redovisar en NAV-kurs för oktober om 104,65. Det är en uppgång med 0,50 %.

Portföljens underliggande avkastning har ökat med bibehållen god risknivå och har under Q3 2023 en avkastningsnivå som motsvarar en årlig avkastning på 6,3 % efter avgifter. Fonden ser fortsatt bra avkastningsnivå framgent till följd av hög investeringsgrad och fortsatt bra risknivåer i portföljen.

Factoring-finansiering ger företag möjlighet att hantera likviditetsbehov, minska risker och fokusera på tillväxt. Den potentiella flexibiliteten och anpassbarheten i factoringlösningar gör det till ett lockande finansieringsalternativ för olika typer av företag, särskilt de som vill hantera sin ekonomi på ett smidigare och effektivare sätt. Fonden fortsätter att se stor efterfrågan och kan finansiera kapitalet mot bra motparter. Fonden har noga analyserat sektorer och enskilda motparter för att mitigera risker och portföljutsikterna är fortsatt mycket bra. Trots förhöjd risk i marknaden ser fonden att motparterna i portföljen hanterar sina betalningar och påvisar stark återbetalningsförmåga.

Fonden ser mycket goda utsikter i marknaden och har 0 % kreditförluster under 2023 vilket påvisar hur stabilt fonden genererar hög riskjusterad avkastning trots utmanande marknadslägen. Utöver den goda kreditkvaliteten finns det en kreditförsäkring som täcker hela portföljen mot förluster. Den goda kvaliteten i portföljen och factoring som tillgångsslag har sedan 2019 påvisats vara en bra investering. Utöver det ger kreditförsäkringen ett dubbelt skydd för investerare och det är ett bra betyg för fondens tillgångar och processer att försäkringsbolag är villiga att försäkra. Genom att investera i NFF får investerare tillgång till en stor väldiversifierad portfölj med över 250 motparter.

Marknaden och Ekonomin
Räntan lämnades oförändrad av ECB och FED vilket kan indikera att räntetoppen är nådd inom respektive marknad. Euro-området ser indikationer, enligt preliminära data, på en lägre inflationssiffra i oktober än väntat vilket också kan stärka den tesen. Euro-området har en lägre inflation än Sverige enligt den senaste statistiken och har fått tydligare effekt av räntehöjningarna. Riksbanken står för ett räntebesked i november som är svårt att förutse. En svag minskning av kärninflationen i september och att kronan fortsatt är svag skapar incitament för en höjning. Avgörande siffror är inflationen i oktober och vilken effekt Riksbanken får av att sälja EUR. Det marknaden kan konstatera fortsatt är svag tillväxt och att en period med höga räntor kommer att prägla marknaden under en längre tid. Något som kommer öppna upp möjligheter för factoring genom att företag vill ha mer flexibilitet sin likviditetshantering.

Kärninflationen går fortsatt långsamt ned i Sverige. Ekonomin är i en lågkonjunktur och BNP fortsätter att minska. En svag omvärldsefterfrågan slår mot exportnäringen medan arbetslösheten har börjat gå upp vilket kan vara en indikation att räntenivån får effekt, om än långsamt. Baserat på data som finns idag och i kombination med utmaningar i kronans värde är det motiverat med en höjning av styrräntan i november. Sveriges ekonomi är i en lågkonjunktur och trots att flera sektorer signalerar att räntan slår hårt på ekonomin krävs det att kärninflationen påvisar en tydlig minskning då nivån är alldeles för hög och bedömningen är att Riksbanken ser att fortsatta åtgärder krävs i november.

IFRS 9
Reserveringarna portföljen är mycket låga. Nästan 100 % av fondens exponering ligger i kategori 1 och säkerheten är över 30 000 fakturor som är pantsatta till förmån för fonden. Fakturorna rullas på 30 till 90 dagar med kreditförsäkring både med och utan regress. Vidare finns en förmögenhetsförsäkring som skydd om det skulle dyka upp falska fakturor.

Läs mer