Nordic Factoring Fund månadsrapport – februari 2023

Nordic Factoring Fund månadsrapport – februari 2023

Nordic Factoring fund AB (publ) redovisar en NAV kurs för februari om 100,82. Det är en uppgång med 0,43 %.

Under februari har fonden lagt upp en ny kredit för finansiering av fakturor på ca 20 mkr och kommer under mars betala ut ca 135 mkr i nya fakturalån. Fonden har omförhandlat räntan på lånen vilket kommer påverka NAV positivt från mitten av mars. Fonden fortsätter se bra möjligheter för att omsätta likviditeten och ser en positiv utvecklig framåt.

Mot bakgrund av den svagare ekonomiska utsikten för marknaden har fonden stramat åt och fortsatt skärpt sina rutiner för bevakning av utestående fakturor och bedömningen av bolag.

Marknaden och ekonomin
Aktiemarknaderna har genomgående stigit i början av 2023 vilket mycket har hänförts till förväntansbilden på att ekonomin skall vara fortsatt stark med en mjuklandning samt att inflationen under våren skall sjunka och därmed minska risken för ytterligare höjningar av räntorna. BNP backade med överraskande -0,9 i sista kvartalet 2022 i Sverige, vilket avviker mot övriga Europas BNP-siffror. Risken ökar även för att första kvartalets BNP-siffra blir negativ när nu den privata konsumtionen och bostadsmarknaden faller mycket.

Risken har ytterligare ökat för fler höjningar efter inflationssiffrorna för februari inkommit från Frankrike (+0,9%) samt Spanien (+1,0%). Den oväntat höga inflationen sätter ytterligare press på ECB att tidigare och kraftigare höja räntorna i Europa än vad marknaden förväntat, vilket ytterligare ökar pressen även på Riksbanken att agera kraftfullare. Riksbanken har betonat att valutakursen är mycket viktig för att kunna få ned inflationen, då en starkare krona sänker importerad inflation. För att stärka kronan krävs en ökad efterfrågan på kronor vilket normalt uppnås genom att hålla räntan på en högre nivå än omvärlden. Om tilltron till den svenska ekonomin försämras innebär det att räntedifferensen bör öka ytterligare för att kronan skall kunna stärkas vilket styrker tesen om fler räntehöjningar under en längre period. Mycket tyder på räntehöjning med 0,5 % i april och minst 0,25 % i juni.

Sammantaget finns risken att oavsett Riksbankens agerande är det troligt att den ekonomiska kräftgången fortsätter samtidigt som inflationen ligger kvar på höga nivåer med fortsatta räntehöjningar som en konsekvens. Fonden ser att marknadsläget sätter press på företagen och ekonomin i stort vilket kan öka risken för fler konkurser över tid.

IFRS 9
Reserveringarna i denna fond är mycket låga. Hela fondens exponering ligger i kategori 1 och säkerheten är över 30 000 fakturor som är pantsatta till förmån för fonden. Fakturorna rullas på 30 till 90 dagar med kreditförsäkring både med och utan regress. Vidare finns en förmögenhetsförsäkring för en eventualitet om det skulle dyka upp falska fakturor.

Läs mer