Månadsrapport december 2021 – SCF I

Månadsrapport december 2021 – SCF I

Först och främst vill jag tacka för ännu ett år med er bästa investerare. Det är tråkigt för oss att leverera en svag månad det sista som händer på året och i texten nedan får ni en förklaring till detta.

Under december månad tappade Scandinavian Credit Fund I 1,50 procent, vilket innebär att fondens avkastning för 2021 landar på plus 3,15 procent.

Den svaga utvecklingen under månaden är ett resultat av de IFRS 9-reserveringar som fonden gjort i december, vilket resulterat i att ett av fondens större innehav justerats ned i enlighet med försiktighetsprincipen. Vi förväntar oss att denna reservering helt eller delvis kan återläggas under nästa år, i takt med att bolagets värden synliggörs, vilket allt annat lika kan innebära en uppvärdering av bolaget under 2022. Reservering påverkar NAV negativt i december.

Scandinavian Credit Fund I gör återkommande upp- och nedrevideringar av fondens innehav i enlighet med redovisningsstandarden IFRS 9. Syftet med dessa reserveringar är att ge en så rättvisande värdering av portföljens innehav som möjligt. Dock görs dessa revideringar med försiktighetsprincipen som ledstjärna. Principen innebär att tillgångar ska värderas konservativt då det råder osäkerhet kring tillgångens värde, vilket för med sig att övervärdering av tillgångar undviks.

Då vi i samråd med vår externrevisor kommit fram till att det föreligger en osäkerhet kring värdet på tillgångarna i ett av fondens större innehav, gör vi i linje med IFRS 9 och försiktighetsprincipen en större nedskrivning av innehavet under december. Vi kan inte kommentera det underliggande innehavet mer specifikt i skrivande stund, men kommer återkomma med mer information i närtid. Vår förhoppning är att denna reservering är temporär och hela eller delar kan återföras till fonden under nästa år. Det är med andra ord inte en konstaterad kreditförlust utan en redovisningsteknisk justering.

Vi är givetvis inte nöjda med avkastningen för Scandinavian Credit Fund I under 2021, men fonden står sig avkastningsmässigt väl i jämförelse med andra alternativa räntefonder (se nedan) under året. Fondens långsiktiga avkastning har samtidigt varit ytterst konkurrenskraftig. Vi förväntar oss att fonden under 2022 kommer att nå sin målavkastning på över 6 procent.

I tabellen nedan kan ni se hur fonden levererat i förhållande till andra alternativa räntefonder, trots det för oss svagare 2021 så är fonden långt över snittet för andra alternativa räntefonder. Det är fonder som ingår i Hedge Nordics index för alternativa räntefonder.

Det kan tyckas att fondens avkastning går åt fel håll och det kan jag hålla med om, det finns dock extraordinära omständigheter för detta. Det bör då i sammanhanget nämnas att 2019 var det Trinitas (bedrägeri, där driver vi rättsprocess mot arrangören) som drog ned NAV under målet, 2020 var det Corona och en mer exceptionell marknad än det året får vi som investerare leta efter, 2021 är det som ovan nämnts en nedvärdering av ett innehav efter samråd med externrevisorer. För den investerare som var osäker på en del innehav har de nu återigen nagelfarits av externrevisorn och givet oförändrade värderingar räknar jag med att fonden når 6% 2022.

I grafen nedan kan ni se att den årliga avkastningen sedan start om man reinvesterar utdelningen i SCF I är nästan 6% trots den mediokra avslutningen 2021.

Vi fortsätter vårt arbete med extra frekvent uppföljning av våra bolag med hänsyn till Corona situationen.
Finserve Nordic som är fondens AIF förvaltare har under 2020 anslutit bolaget till nätverket PRI, Principles for Responsible investment. Nätverket är fristående men stöds av FN och uppmuntrar investerare till ansvarsfulla investeringar genom att följa de principer som nätverket har utarbetat.

Alla fonder som ligger under Finserves förvaltning följer den ansvarsfulla investeringsprocess som är formaliserad i Finserves Policy för Integrering av hållbarhetsrisker. Policyn finnstillgänglig på bolagets hemsida https://finserve.se/viktig-information/. Varje fonds hållbarhetspolicy finns tillgängliga på fondernas hemsidor.

Vi kan meddela att utifrån dagens hållbarhetskrav på fonder är Scandinavian Credit Fund I att betrakta som en ”ljusgrön” fond vilket är mycket bra. I Sverige har ca 30% av alla fonder ett betyg motsvarande ljusgrönt eller bättre.

När ni gör er analys av fonden skall ni främst titta på kreditrisken och likviditetsrisken i fonden. Är ni bekväma med den kreditrisk som fondens innehav genererar? Vidare så är tillgångarna illikvida och det kan ta lite tid att få tillbaka sin investering om många vill ta ut insatta medel samtidigt. Fonden har en låg marknadsrisk och har låg korrelation med andra tillgångsslag.

Ifall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden där får ni bäst pris.