Global Security Fund månadsrapport – oktober 2023

Global Security Fund månadsrapport – oktober 2023

Ökad geopolitisk oro och diversifiering när det behövs. Starka rapporter för fondens sektor gav en avkastning på 5,26 % för månaden.

Proceed Carefully – Orden är FED:s Jay Powells och repeterades flera gånger vid senaste räntebeskedet. Uttrycket är också talande för både den ekonomiska miljön och det geopolitiska läget. Geopolitisk risk är en faktor som inte får underskattas och som troligen kommer att ha en betydande inverkan på aktiemarknaden framöver.

Situationen i Gaza har förstås dominerat månaden och påverkat globala aktiemarknader. Risken för en fortsatt spridning i regionen är fortfarande stor.

Alla pratar om geopolitisk risk men ingen vet riktigt hur de ska förhålla sig till den
Diversifiering vid geopolitisk risk 
Geopolitisk risk är ett återkommande tema i kommunikation från banker och kapitalförvaltare, men konkreta råd om hur man kan hantera denna risk saknas. Historisk har tillgångar som guld, statsobligationer och exponering mot USD gett ett visst skydd mot geopolitisk risk. På samma sätt som det går att härleda inflationsskydd genom råvaruexponering är skydd mot geopolitisk risk möjlig att härleda genom exponering mot bolag inom försvar och säkerhet. Fonden är ett alternativ som fungerar och som också har god avkastningsförväntan över tid.
Fonden är nedan åskådliggjord i streckat orange färg och har avkastat bättre än sina jämförelseindex men också branschindex inom försvar. Detta med begränsad dollarexponering.

Ytterligare ett dominerande inslag för månaden har en snabbt stigande yield på långa amerikanska statsobligationer, från 10-åringen. Det har gett negativ prisutveckling på statsobligationer som därmed inte erbjudit något geopolitiskt skydd under perioden. Detta har också haft negativ påverkan på aktiemarknaderna. Det tillsammans har sannolikt bidragit till uppgången i guld som är den tillgång som bäst utveckling under oktober månad. Guld är en bra alternativ investering som ger bra riskspridning men inte självklart mot geopolitisk risk.
Bolagsutveckling och rapporter 
Under månaden har bolagens kvartalsrapporter kommit och de har generellt varit positiva. Bland de Magnifika 7 (Microsoft, Apple, Alphabet, Tesla, Amazon, Meta, Nvidia) stod portföljbolaget Microsoft ut och slog förväntningarna inom samtliga segment. Särskilt positivt var cloud-tillväxten (Azure), plus 29 % jämfört med föregående år. Microsoft är väl positionerad framåt.

Bolag i portföljen som stod ut under månaden var RTX. Bolaget var upp 13,1 % under månaden vilket också sammanföll med ett rejält aktieåterköpsprogram. Lockheed Martin var upp 11,2 % under månaden dels som följd av den geopolitiska utvecklingen, dels för att rapporten slog förväntningarna. Det är tydligt från de större försvarsbolagen att den högre tillväxten ännu inte slagit in i orderböcker och framför allt intäkter ännu. Upphandlingar tar tid, likaså produktion. Det här är trender på längre sikt vilket bidrar till att aktierna inte är så högt värderade ännu, vilket är positivt. Booz Allen (9,8 %) och General Dynamics (9,2 %), var ytterligare bolag som båda avkastade starkt under oktober.

Endast sju bolag hade negativ avkastning under månaden och det var cybersäkerhetsbolag samt Boeing, Honeywell samt Kongsberggruppen. Cybersäkerhetsbolaget Cloudflare hade en negativ avkastning om 10,1 % därefter kom ZScaler inom samma segment. Cybersäkerhetsbolagen utvecklas förstås negativt med snabbt stigande långräntor då värderingarna påverkas negativt. Zscaler är dock fortsatt starkt upp för helåret (48,3 %) och Cloudflare (46,7 %).
Proceed carefully 
Vi har fortsatt inflation, höga räntenivåer och fortsatt risk för recession. Dessutom har vi de-dollarisering så det saknas inte utmaningar framåt. Samtidigt är aktieinvesteringar nästintill omöjliga att tima och även om klimatet är väldigt svårbedömt med många stora utmaningar kan det också vara då det är värt att ta risk. Oavsett hur man väljer att agera är det bra att ha skydd mot risker som känns uppenbara i det här aktiemarknadsklimatet. Överväg vad Global Security kan göra för din portfölj och kontakta oss gärna för att se utfallet.
November och december är historiskt starka månader på börsen, det blir intressant att se utfallet sett till den makroekonomiska miljön.

Läs mer