Våra fonder

Finserve erbjuder en möjlighet att förvalta UCITS och AIF-fonder samt diskretionära portföljer via bolaget, oavsett om en fond har sin hemvist i Sverige eller inom EU. Vi erbjuder ett kostnadseffektivt alternativ samt en stabil organisatorisk plattform avseende risk, compliance och revision.

Global Defence & Security Fund

En global aktiefond som investerar i noterade bolag inom försvars- respektive säkerhetsindustrierna.  Erbjuder en fond kan ge investerare en långsiktigt hög riskjusterad avkastning med relativt låg korrelation med andra tillgångslag. Det gör fonden till en väldigt bra byggsten i en väldiversifierad investeringsportfölj.

Legala fonddokument

Thyra Hedge

Fonden Thyra Hedge är en koncentrerad aktiebaserad long/short UCITS fond med globalt fokus inom framförallt teknologisektorn. Fonden investerar i mellan 20-30 bolag och söker kontinuerligt eftersträva marknadsneutralitet genom att fonden innehar korta positioner i enskilda aktier samt använder indexterminer för att också skydda fondens tillgångar.

Legala fonddokument

Marknadsföring av Thyra Hedge i Norge

World Equity Replication Fund

Fonden World Equity Replication Fund (WERF) är en koncentrerad globalfond med fokus på att skapa hög positiv avkastning över över tid. Fonden investerar i maximalt 4o bolag och från tid till annan varieras nettoexponeringen mot aktiemarknaderna då dessa indikerar stor osäkerhet. Fonden blankar inte enskilda aktier i syfte att hantera sin nettoexponering för att skapa marknadsneutralitet utan detta hanteras enbart med indexterminer.

Legala fonddokument

Marknadsföring av WER Fund i Norge

Scandinavian Credit Fund I

En AIF-fond som erbjuder kortfristig direktutlåning till mindre och medelstora företag som befinner sig i någon form av expansion, investering, omstrukturering, refinansiering, generationsfinansiering eller med säsongsmässiga behov. Fondens utlåningsobjekt återfinns i första hand i Skandinavien.

Legala fonddokument

Nordic Factoring Fund

Fonden är en alternativ investeringsfond som bildades som ett aktiebolag. Fonden regleras av aktiebolagslagen och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden ger tillgång till en investeringsprodukt med hög förväntad avkastning till en låg marknadsrisk som normalt inte kan erbjudas till privata investerare. En investering  bidrar samtidigt till samhällsnytta då investeringsfilosofin bygger på att underlätta för mindre och medelstora företag att expandera och utvecklas.

Legala fonddokument

The single malt fund

The Single Malt Fund erbjuder en investering i en produkt som tidigare varit omöjlig att handla på en reglerad marknad. Fonden kommer att investera i sällsynt whisky – en produkt med en historiskt enastående avkastning. Som investerare tar du del av värdeökningen och får dessutom chansen att förvärva whiskyn som fonden investerat i, innan den släpps till allmänheten.

Legala fonddokument