Våra fonder

Finserve erbjuder en möjlighet att förvalta UCITS och AIF-fonder samt diskretionära portföljer via bolaget, oavsett om en fond har sin hemvist i Sverige eller inom EU. Vi erbjuder ett kostnadseffektivt alternativ samt en stabil organisatorisk plattform avseende risk, compliance och revision.

Scandinavian Credit Fund I

En AIF-fond som erbjuder kortfristig direktutlåning till mindre och medelstora företag som befinner sig i någon form av expansion, investering, omstrukturering, refinansiering, generationsfinansiering eller med säsongsmässiga behov. Fondens utlåningsobjekt återfinns i första hand i Skandinavien.

Nordic Factoring Fund

Fonden är en alternativ investeringsfond som bildades som ett aktiebolag. Fonden regleras av aktiebolagslagen och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden ger tillgång till en investeringsprodukt med hög förväntad avkastning till en låg marknadsrisk som normalt inte kan erbjudas till privata investerare. En investering  bidrar samtidigt till samhällsnytta då investeringsfilosofin bygger på att underlätta för mindre och medelstora företag att expandera och utvecklas.

NORDIC DIRECT LENDING FUND

Nordic Direct Lending Fund is an alternative investment fund managed by Finserve.  Generally invests in corporate loans and other debt instruments such as corporate bonds. Mainly invests in the Nordic region with focus areas being expansion/growth capital, refinancing, acquisition finance to companies with strong management and owners as well as a proven business track record.

Global ESPORTS Fund

Esport driver tillväxt för teknologibolag världen över. Det är en trend som väntas förstärkas under kommande år. Tillsammans med GP Bullhound – en av världens ledande investerare inom tekniksektorn – lanserar Finserve Nordic nu Global Esports Fund för dig som vill vara med på tilllväxtresan. Fonden investerar globalt i kvalitetsbolag med esport som primär värdedrivare.

Global Technology Fund

Fonden investerar i teknologibolag utifrån 4-5 stora tekniktrender. För närvarande är fonden exponerad mot gaming, IT-säkerhet, molntjänster och halvledare. Fondens innehav består av mediabolag, spelutvecklare samt hårdvaru- och mjukvarubolag. Geografiskt fokus är primärt USA och Europa.Innehaven utgörs av stora, stabila och likvida bolag med marknadsledande position. Fokus ligger på bolag med brett utbud av produkter. Fondens förvaltas av GP Bullhound – en av världens ledande investerare inom teknologisektorn med över 120 anställda och kontor på tre kontinenter. Förvaltningen sker i samarbete med Finserve Nordic AB.
GP Bullhound anser att det är ytterst viktigt att agera hållbart och ansvarsfullt i all vår affärsverksamhet och vi arbetar aktivt med hållbarhetsfrågan inom vår fondförvaltning. Det innebär att fonderna främjar främjar investeringar i företag som följer god företagsstyrningspraxis (ESG) i enlighet med artikel 8 i EU:s direktiv om offentliggörande av information om hållbar finansiering Förordning (SFDR). Vårt mål är att minska vårt klimatavtryck generellt som bolag samt att bidra till en mer hållbar värld genom att vara en aktiv fondförvaltare på hållbarhetsområdet. Där vi tar höjd för hållbarhetsfaktorer (PAI) samt hållbarhetsrisker och där är innovation och ny teknik är fundamentat i vårt arbete med att bidra till den globala gröna omställningen.

Thyra Hedge FUND

Fonden Thyra Hedge är en koncentrerad aktiebaserad long/short UCITS fond med globalt fokus inom framförallt teknologisektorn. Fonden investerar i mellan 20-30 bolag och söker kontinuerligt eftersträva marknadsneutralitet genom att fonden innehar korta positioner i enskilda aktier samt använder indexterminer för att också skydda fondens tillgångar.
GP Bullhound anser att det är ytterst viktigt att agera hållbart och ansvarsfullt i all vår affärsverksamhet och vi arbetar aktivt med hållbarhetsfrågan inom vår fondförvaltning. Det innebär att fonderna främjar främjar investeringar i företag som följer god företagsstyrningspraxis (ESG) i enlighet med artikel 8 i EU:s direktiv om offentliggörande av information om hållbar finansiering Förordning (SFDR). Vårt mål är att minska vårt klimatavtryck generellt som bolag samt att bidra till en mer hållbar värld genom att vara en aktiv fondförvaltare på hållbarhetsområdet. Där vi tar höjd för hållbarhetsfaktorer (PAI) samt hållbarhetsrisker och där är innovation och ny teknik är fundamentat i vårt arbete med att bidra till den globala gröna omställningen.

Global Security Fund

En global aktiefond som investerar i noterade bolag inom försvars- respektive säkerhetsindustrierna.  Erbjuder en fond kan ge investerare en långsiktigt hög riskjusterad avkastning med relativt låg korrelation med andra tillgångslag. Det gör fonden till en väldigt bra byggsten i en väldiversifierad investeringsportfölj.

Exelity

Exelity är en fond som kombinerar investeringar i aktier och vad vi kallar för finansiella transaktioner. Syftet är att ge investeraren en välbalanserad portfölj som ger uppsidan av att investera i små tillväxtbolag i Norden och som använder unik kreditexponering för att skapa avkastning i tider av mer osäkert marknadsläge.

The single malt fund

The Single Malt Fund erbjuder en investering i en produkt som tidigare varit omöjlig att handla på en reglerad marknad. Fonden kommer att investera i sällsynt whisky – en produkt med en historiskt enastående avkastning. Som investerare tar du del av värdeökningen och får dessutom chansen att förvärva whiskyn som fonden investerat i, innan den släpps till allmänheten.