GPB Thyra Hedge

Thyra Hedge Fund är en koncentrerad aktiebaserad long/short UCITS fond med globalt fokus inom framförallt teknologisektorn.

Fonden investerar i mellan 20-30 bolag och söker kontinuerligt eftersträva marknadsneutralitet genom att fonden innehar korta positioner i enskilda aktier samt använder indexterminer för att också skydda fondens tillgångar.

Thyra Hedge Fund är en så kallad UCITS hedgefond, som förvaltas av Finserve Nordic AB. Thyra Hedge syftar till att över tid och med ett väl avvägt risktagande ge andelsägarna positiv avkastning på investerat kapital oberoende av marknadsutvecklingen i övrigt. Fonden inriktar sig således på absolut avkastning.

För att generera absolut avkastning kommer fonden Thyra Hedge att arbeta med långa och korta positioner i globala aktier, d.v.s. en så kallad long/short aktiefond. Den marknadsneutrala ansatsen gör att inslaget av marknadsrisk begränsas i fonden och dess korrelation med den allmänna utvecklingen för aktier och andra tillgångsslag förväntas därför över tiden vara låg.

Förvaltningsmodellen är baserad på fundamental analys vilande mot en tematisk ansats. Thyra kommer i nomalfallet bestå av 20-30 aktieinnehav och 5-10 blankade positioner, detta utöver hanteringen av marknadsrisk genom användningen av terminer.

Fonddokument